Budgiving

I budgivingen må første bud leveres skriftlig på vårt budskjema. På den måten kan vi til og med ta imot opplysninger om ønsket overtagelsesdato, bankkontakt og eventuelle vilkår for tilbudet. For at megler skal kunne formidle budet, må akseptfristen i budet ikke være kortere enn til kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning, verken til selger eller til markedet. (Lørdag og søndag regnes ikke som virkedag). Selger står fritt til å bestemme når budgivingen avsluttes, og hvem som får kjøpe. Du kan følge med på budrundene, live, på notar.no, og dersom du ønsker det kan du også motta sms så fort nye bud mottas. Når budrunden er avsluttet, kan du på forespørsel få en oversikt der du ser alle bud og hvem som har gitt dem.

Alt er tilrettelagt for å forenkle oversikt for både kjøper og selger.Viktige hensyn ved budgiving:

1.  På  forespørsel  vil  megler  opplyse  om  aktuelle  bud  på  eiendommen, herunder om relevante forbehold.

2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.

3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4.  Megler  skal  legge  til  rette  for  en  forsvarlig  avvikling  av  budrunden. Meglerforetaket kan ikke -verken til selger eller markedet- formidle bud som  har  en  kortere  akseptfrist  enn  kl.  12:00  første  virkedag  etter  siste annonserte visning, jmf forskrift til lov om eiendomsmegling § 6-3. Kontakt evt. meglerforetaket for å få informasjon om budfristen. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal ikke megleren formidle bud  med  kortere  akseptfrist  enn  kl.  12:00  første  virkedag  (Lørdag  og søndag regnes ikke som virkedag). Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort  til  at  megleren  kan  avvikle  budrunden  på  en  forsvarlig  måte  som 
sikrer  oppdragsgiver  og  interessenter  et  tilstrekkelig  grunnlag  for  sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.

5.  Normalt  kreves  at  budgivers  første  bud  inngis  skriftlig  til  megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.

6.  Megleren  vil  uoppfordret  gi  sin  vurdering  av  det  enkelte  bud  overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold.

8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.

9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter  at  handel  er  kommet  i  stand.  Dersom  det  er  viktig  for  budgiver  å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.

10.  I  spesielle  tilfeller  kan  megler  skriftlig  invitere  til  lukket  budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.

Viktige avtalerettslige forhold:

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler, og han har formidlet innholdet i budet til  selger  (slik  at  selger  har  fått  kunnskap  om  budet),  kan  ikke  budet kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig  er  et  bindende  tilbud  som medfører  at  det  foreligger  en avtale  om  salg  av  eiendommen  dersom  budet  i  rett  tid  aksepteres  av kjøper. Notar oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med innholdet i de nye reglene for budgivning som er gjeldende fra 1.1.2014 ved å klikke her

Boligmatch

Hva om vi hjelper deg å lete?

Registrer dine kriterier

Uforpliktende verdivurdering

Tenker du på å selge bolig?

Bestill verdivurdering
Verdivurdering