Hellsenningsberget 3528 HEDALEN


HEDALSFJELLET - Fantastiske utsiktstomter med umiddelbar nærhet til turterreng og skiløyper. 2,5 timer fra Oslo

 • Prisantydning

  kr 550 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Hyttetomt

 • Eierform

  Eiet

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Attraktive utsiktstomter på Hellsenningsberget hytteområde ved Søbekksæter i Hedalen. Tomtene ligger åpent, solvendt og meget fint til med flott utsikt utover Hellsenningen vannet, området og fjellene rundt. Tomtene ligger på ca. 900 meter over havet. Veletablert hytteområde på med kort vei til gode tur- og fiskeområder og høystandard skiløyper gjennom feltet. Avstanden til nærmeste butikk er ca 12 km. På Hedalsfjellet finnes noen av de beste høystandard skiløyper nær Oslo, med mange forskjellige turmål opp mot 1150 m.o.h. i variert turterreng. (www.hedalen.no/loypelag) Gode pilkemuligheter på flere vann. Sommerstid finnes det mange alternative turmuligheter både til fots og sykkel i fjell- og skogsterreng. Svært gode fiskemuligheter i så godt som alle vann i Hedalen, Hedalsfjellet og Vassfaret med ett felles fiskekort. Det legges ut salg av jaktkort for rype i snaufjellet. Det er flere turistattraksjoner i nærområdet som blant annet overnatting i tretopphytter (se www.fosstopp.no). Vassfaropplevelser guidede turer i Vassfaret og Vidalen, der formidling av lokalhistorie kombineres med naturopplevelser. For mer informasjon, se: www.hedalen.no/vassfaropplevelser og www.hedalen.no/vassfaretvillmarksturer.
I Hedalen finnes det to turistbedrifter, Solheimen og Vassfaret Kursgård. Innenfor en time finner en Fagernes, Gol, Nesbyen, Hønefoss, Valdres Alpinsenter, Nesbyen Alpinsenter, Ringerike Golf, Valdres Golf, Langedrag familiepark, Rafting i Begna, Gol badeland m.m. Området er utbygd med bredbånd. Velkommen til Hedalsfjellet.

Se mer på www.hedalen.no for mer info om området.
Se mer

Adkomst

Fra Oslo: Følg E-16 fra Hønefoss mot Valdres. Kjør til Nes i Ådal og fortsett ca 19 km til Tollefsrud. Ta til venstre mot Hedalen og følg veien over Åsen til RV 243. Følg RV 243 til Hedalen Stavkirke og fortsett ca 7,8 km videre.Ta inn til venstre ved skilt til Søbekkseter (Bom kr 65,- som tar kun kort. Hytteeiere har årskort) og fortsett ca 1,9 km til og hold til høyre i y-kryss. Fortsett rett frem og ta første vei til høyre. Følg veien videre oppover bakken før du tar inn til høyre. Tomtene ligger på høyre side og vil være merket med nummererte tomte skilt.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.
Se mer

Hellsenningsberget, 3528 HEDALEN

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  1

 • Gårdsnr

  94

 • Kommunenr

  3449

 • Bruksnr

  11

 • Gårdsnr

  89

 • Kommunenr

  3449

Regulerings- og arealplaner

Det er utarbeidet egen reguleringsplan for området med 15 nye tomter inkludert disse.

Eiendommen er videre regulert i henhold til kommunedelplan Teinvæsåsen - Søbekkseter datert 17.12.2015. med tilhørende. Gjeldende reguleringsplan: F8 Hellsenningveien datert 14.09.2017. Området er regulert til Landbruk natur og fritidsområde samt reindrift. LNFR område.

Dersom det under annleggsarbeid eller annen virksomhet fremkommer fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner §8,2 ledd.

Terrengbehandling / utforming /estetikk
Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av bebyggelsen. Den enkelte bygning på tomten skal ikke være større i areal på ett plan enn at eksisterende terrengs høydeforskjell mellom høyeste og laveste hjørne der bygget skal ligge, er innenfor 1,6 meter. Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt profiler som viser hyttas plassering i terrenget.

Radon
Det må gjennomføres tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrommet ikke blir større enn 100Bq/m3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.

Energinett
Det tillates etablering av nødvendig trafo innenfor planområdet. Trafoen kan plasseres innenfor alle formål, så sant det ikke utgjør fare for strålign på ny bebyggelse eller hindrer fremkommelighet/sikt i planområdet.

Vann og avløp
For de områdene hvor det er gjennomført godkjent VA - plan er planlagt fellesannlegg for vann- og eller avløp, tillates ikke enkeltløsninger for ny eller eksisterende fritidsbebyggelse som ikke allerede har gyldig utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det tillates etablert grunnvannsbrønner innenfor planområdet.

Utnyttelse
På hver tomt kan det bygges en hytte, et anneks og en garasje/uthus med samlet benyttelse på inntil BYA = 15% . Utnyttelsen skal imidlertid ikke overstige 250m2 BRA. Utomhus parkeringsarael på 30 m2 inngår i bruksarealet. Største bygning kan være inntil 200 m2 BRA. Anneks/garasje kan bygges med inntil 50 m2. Samlet utnytting på anneks og uthus skal ikke overskride 70 m2 BRA. Anneks skal plasseres nær hytta i naturlig tun og tillates ikke fradelt. Seksjonering er ikke tillatt.

Høyde
For planområdet gjelder følgende planbestemmelser:
Tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig terrengnivå skal ikke overskride 6 meter. Gesimshøyden skal ikke overskride 280 cm, målt fra overkant grunnmur. Høyde fra overkant bjelkelag til terreng skal ikke noe sted være mer enn 100 cm. For tomter i skrånende terreng skal høyden referere seg til planert terreng.

Oppstuggu er ikke tillatt.

Anneks/garasje/uthus kan ha maks mønehøyde på 4 meter over gjennomsnittlig terreng.

Plassering av bygg
For å dempe virkningen av hyttene i landskapet skal hyttene plasseres lavt i terrenget. Møneretningen på hovedbygget skal være parallelt med kotene eller vinkelrett på disse. Dersom det skal oppføres anneks/uthus på tomta skal avstand mellom hovedbygning og anneks/uthus ikke overstige 10 meter.

Estetiske forhold
Bebyggelsen skal ha fasade bestående av tjærede, jordfargede eller grånende trematerialer i mørke nyanser.

Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader. Reflekterende materialer tillates ikke.
Eventuelle anneks/garasje og terrasser skal tilpasses terrenget og fritidsbeggelsen i form og farge. Eventuelle parabolantenner skal monteres på vegg og ha samme farge som veggen. Parabolantenner skal være matte i fargen.

Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning. Mins 70% . av lyskjeglen skal vende ned.

Det er ikke lov å gjerde inn tomten. Når særlige forhold tilsier det skal det inngis tillatelse til inngjerdig av 80 m2 i direkte tilknytning til hytta.

Ubebygd areal
Det ubebygde arealet skal bevares mest mulig uberørt. Trær og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved graving for kabler og avløp skal det legges vekt på å tilbakeføre terrengets vegetasjon i størst mulig grad. Det skal ikke plantes andre arter, trær eller busker enn de som allerede finnes i området. Oppsetting av portaler, flaggstenger og vindmøller er ikke tillatt.

Parkering
Det skal avsettes minimum 30 m2 parkeringsareal per tomt.
Biloppstillingsplasser kan være i garasje.

Tomtestørrelse
Tidligere fradelte tomter tillates ikke ytterligere oppdelt. Anneks sees på som en del av hytta og tillates ikke fradelt.

Kjøreveg
Vei skal være felles adkomst for samtlige tomter innenfor planområdet. Ansvar for drift og vedlikehold av felles adkomst påhviler eiendommene innen planområdet, jamfør egen avtale med grunneier- se vedtekter.

Ved kryssing av bekkeløp skal det sikres tilstrekkelig rørdimensjoner som ivaretar en 200 års flom fra bekken.

Annen veggrunn, grøntareal
Felt SVG skal være felles og kan benyttes til skjæringer og fyllinger.
Sideterrenget skal opparbeides med stedegen vetetasjon og ferdigstilles som en del av det komplette veganlegget.

Det anbefales at ny eier setter seg godt inn i bestemmelser og reguleringsplan. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser, eventueltmålebrevskart, tegninger samt grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler.Utsnitt av reguleringskart med bestemmelser kan ses hos meglerforetaket.
Se mer

Vei, vann og avløp

Privat vei, vann og avløp.

Diverse

Tomtene er ikke fradelt matrikkel og nøyaktig oppmålt pr. nå. Kjøper dekker fradelingskostnader.

Infrastruktur:
Stikkveier til tomtene og felles vannanlegg som er etablert.
Tomtene er byggeklare

Hermann
Grøv

Hermann Grøv

Daglig Leder/Eiendomsmegler MNEF/Partner

hermann@notar.no
93623610

Notar Oslo sentrum

Waldemar Thranes gate 72
0175 OSLO

Tlf: 22 22 50 20

E-post: kielland@notar.no

Kari
Skottun

Kari Skottun

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig

kari@notar.no
91162767

Notar gamle Oslo

Hagegata 25 D
0653 OSLO

Tlf: 928 06 066

E-post: toyen@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering