Saltbakkveien 3 8211 FAUSKE


Ubebygget boligtomt i Saltbakkveien 3 på Leivset til salg. eiet tomt på 1149 kvm.

Budgivning

Frist: 10.03.2021 kl: 10:00

Aktivt bud: kr 200 000,-

 • Prisantydning

  kr 150 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Tomt

 • Eierform

  Eiet

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Tomten er beliggende på Leivset i området "Saltsletta" som ligger ca. 6 km sør for Fauske sentrum. Ligger i et område som er bebygget med frittliggende eneboliger. Boligtomten ligger mellom 2 bebygde eiendommer

Adkomst

Adkomst frem til tomten via avkjørsel fra E6 ned Leivsetveien, følger denne og svinger deretter inn til høyre inn Saltbakkveien. Tomten er synlig fra både Leivsetveien og Saltbakkveien. Selve tomten har ingen direkte adkomst fra Saltbakkveien pr.idag. Dette da gnr. 84 bnr. 169 eier en tomteparsell som strekker seg langs hele tomtegrensen inn til gnr. 84 bnr. 157. ref. avsnitt om vei, vann og avløp. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.
Se mer

Saltbakkveien 3, 8211 FAUSKE

Bebyggelse

Området er bebygget med frittliggende eneboliger og noen gårdsbruk

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  157

 • Gårdsnr

  84

 • Kommunenr

  1841

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen ligger inn under kommuneplanens arealdel sjø og land 2018 - 2030 med planbestemmelser og retningslinjer.
Oversiktsplanareal: Boligbebyggelse. Arealbrukstatus: B45. Områdenavn: B45
Utdrag fra planens del 2- bebyggelse og anlegg( PBL § 11-7, pkt. 1):
2.1: fellesbestemmelser.
2.1.1 For områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf.PBL § 11-7, pkt. 1), der det ikke foreligger reguleringsplan eller grad av utnytting ikke er fastsatt, gjelder % BYA = 30%
Utdrag slutt. For å få tilsendt komplett plandokument, kontakt megler.
Medhjelper oppfordrer mulig interessenter til å ta kontakt med planavdelingen til Fauske kommune for videre spesifikasjoner
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen grenser til Leivsetveien. som er en Fylkesvei, og har ikke egen adkomst fra Saltbakkveien. Dette da det er en parsell med gnr. 84 bnr 169, som går langs hele tomtens ( gnr. 84 bnr. 157) bredde ved Saltbakkveien. Medhjelper har vært i kontakt med eieren av gnr. 84 bnr.169, og hun opplyser at hun ikke ønsker å gi veirett. Ny eier må derfor, for egen regning og risiko, selv forhandle med grunneier på 84/169 vedrørende eventuell adkomstrett. Det kan eventuelt søkes om direkte adkomst fra Fylkesveien( Leivsetveien). Medhjelper kjenner ikke til om det er mulig å få adkomst via Leivsetveien. Det skal være tilgang til offentlig vann og avløp i området, ref. vedlagte ledningskart. Det er uklart om det er videreført avløp til tomten gjennom FV. Medhjelper har fått opplyst at Saltbakkveien er en privat vei og vi kjenner ikke til forhold knyttet til brøyting, vedlikehold og eller om det betales andel til brøyting og vedlikehold.
Se mer

Diverse

For kostnader ifbm. tilknytning til vann og avløp, byggesøknader, detaljregulering med mer, henvises til Fauske kommune ved planavdelingen og Fauske kommunes gebyrregulativ. Kontakt megler/medhjelper om du vil ha tilsendt komplett gebyrregulativ


For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte takst og vedlegg som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

Ja

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering