Gjølshaugen 6430 BUD


BUD MOTTATT! Unikt tomteområde- Gjølshaugen ved Lundhaugen i Bud! BYA 35% bolig konsentrert.

 • SOLGT

   

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  92 m2

 • Byggeår

  1998

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Sørvendt tomteområde med panoramautsikt og gode solforhold, beliggende på høydedrag. Skog på bilder er fjernet i sin helhet. Området ligger flott til med utsikt inn Harøyfjorden. Gode solforhold og enkel adkomst via kommunal veg. Gangavstand til alle sentrumsfasiliteter Bud kan tilby, gjestehavn og småbåthavn.
Se mer

Adkomst

Kjør til Bud sentrum, ta av ned mot venstre rett etter Coop-Prix- følg Strandavegen, ta av opp mot Lundhaugen omsorgssenter. Området ligger til høyre, mot vest for omsorgssenteret.

Gjølshaugen, 6430 BUD

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  21

 • Gårdsnr

  111

 • Kommunenr

  1579

Regulerings- og arealplaner

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:

4.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK1)

4.2.1 Området er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse hvor det kan føres opp rekkehus, kjede-hus eller firemannsboliger. Parkering kan løses i underetasjen.

4.2.2 Maks bebygd areal (%-BYA) for området er satt til % -BYA=35 %. Terrasse med høyde over 0,5 m over terreng skal regnes med i % -BYA.

4.2.3 Bygningene skal ha saltak eller pulttak.

4.2.4 Maksimal tillatt gesimshøyde er 8 meter, regnet fra gjennomsnittlig opprinnelig terreng. Takvinkel skal være mellom 22,5° og 40°.

4.2.5 Minst 20 % av boenhetene/leilighetene skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Ut over dette skal området følge plan- og bygningslovens krav om universell utforming.

4.2.6 Det skal være minst to biloppstillingsplasser pr. boenhet, der minst en kan være garasje. For leiligheter under 50 m² er en plass tilstrekkelig. Parkeringsareal skal regnes med i % -BYA og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.

4.2.7 Det skal settes av tilstrekkelig område for felles renovasjonsløsning.

4.2.8 Ved utbygging skal det tas hensyn til eksisterende gangveg ved aldersheimen. Den skal tilpasses og ferdigstilles samtidig med tilkomsten til BK1.

5.2 Annen veggrunn – grøntareal (o_AV1-5)

5.2.1 Området er avsatt til offentlig annen veggrunn – grøntareal.

5.2.2 Annen veggrunn skal sikre arealer til veggrøfter, skjæringer og fyllinger som ikke er inntegnet. Det forutsettes at nødvendige skjæringer og fyllinger skal bearbeides slik at overganger mellom forskjellige flater legges i jevne og myke linjer. Maks stigning på fyllinger er 1:2. Ved brattere fyllinger skal det bygges opp med natursteinsmur/sprengsteinsmur i nødvendig høyde for at fyllingen får skråning 1:2.

5.2.3 Ytterligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende eiendom.

5.2.4 Arealene kan brukes til snølagring så lenge det ikke er til hinder for frisikt langs vegen.
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.
Se mer

Diverse

Det tas forbehold om fradelingssøknad godkjennes av Fræna Kommune.

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

Ja

Frank
Fylling

Frank Fylling

Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF

frank@notar.no
91149707

Notar Molde

Grandfjæra 24 B
6415 MOLDE

Tlf: 71 20 04 00

Fax: 71 20 04 01

E-post: molde@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering