1838-82/13 8135 SØRARNØY


Stort tomteareal på Sørarnøy , ca 10.2 dekar, hvorav 6,8 dekar er avsatt til boligformål.

Budgivning

Frist: 01.01.2020 kl: 00:00

Aktivt bud: kr 300 000,-

 • Prisantydning

  kr 680 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Tomt

 • Eierform

  Eiet

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Tomten ligger på Sørarnøy i et område nedenfor Oteråsveien og Hestøysundet

Adkomst

Fra Bodø kommer man til Sør Arnøy med hurtibåtruten 18-445. Avganger fra Bodø mandag til fredag kl 0920 og med retur 1650. Ruten vedlegges salgsprospekt
Man kan også kjøre bil til Sund og ta fergen over til Sørarnøy, avgang fra Sund mandag - fredag kl 09:00- 12:05 og 16:15 retur kl. 11:15. 15:30 og 1810- ruten vedlegges prospektet.
Medhjelper tar forbehold om feil i ruter
Se mer

1838-82/13, 8135 SØRARNØY

Bebyggelse

Området er bebygget med frittliggende boliger

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  13

 • Gårdsnr

  82

 • Kommunenr

  1838

Regulerings- og arealplaner

Bestemmelser og retningslinjer -Kommuneplanens arealdel 2015-2027. Gildeskål kommune, Plan, eiendom og utvikling. Mars 2016. R.N. er gjeldende.
Deler av området( ca. 6.8 dekar) er i kommunedelplan omtalt som B111- boligområde. Deler av området( ca 2.1 dekar) er avsatt til LNFR område.
Utdrag fra kommunedelplan:
Kommuneplanens arealdel (Arealplanen) er utarbeidet og behandlet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 11-5. Kommuneplanens arealdel består av planbeskrivelse med konsekvensutredning, plankart, planbestemmelser og retningslinjer. Plankart og -bestemmelser: Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Det er ikke anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt plankartet eller i bestemmelsene, jf. PBL § 1-6. Bestemmelsene i kommuneplanen er på flere punkter detaljerte. Dette er for å ivareta behovet for presisjon i fortettede områder hvor (tidligere) kommunedelplaner nå erstattes av kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene i kommuneplanen skal danne grunnlag for utarbeiding av bestemmelser i nye reguleringsplaner for byggeprosjekter. De generelle bestemmelsene og flere av bestemmelsene for boligområder skal gjelde for alle nye boligprosjekter. Retningslinjer I tillegg er det knyttet retningslinjer til planen. Retningslinjene er ikke juridisk bindende. De kan ikke benyttes som direkte hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, men skal være førende for videre planlegging, forvaltning og saksbehandling. Retningslinjene er skrevet med kursiv.

Krav til uteareal (PBL 11-9 nr. 5):
Ved boligbygging skal leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge vurderes. Oppholdsareal/lekeareal og boliger skal ferdigstilles samtidig.
Nye boliger kan tillates bygget dersom følgende krav kan tilfredsstilles:
a) I rimelig nærhet fra boligen skal det være muligheter for lek og opphold (nærlekeplass) for barn (0 - 7 år) og voksne. Arealet skal være minst 100 m2. I sentrumsområder er normen 25 m2 per boenhet.
b) I rimelig nærhet fra boligen skal det finnes muligheter for plasskrevende aktiviteter som ballek, sykling, ski m.m. Arealet skal være minst 2 daa (kan deles på flere områder).
c) Lekearealene skal ha solrik beliggenhet, være mest mulig skjermet mot støy, vind og snødrev, være flatere enn 1:3 og være tilfredsstillende belyst. Videre skal områdene være sikret mot støy (maks 55 dB(A) ekvivalent), forurensning og annen helsefare. Lekeplass og uteoppholdsarealer skal ikke plasseres i nærhet av høyspent kraftledning.
d) Atkomsten til lekearealene skal være langs gang- og sykkelvei, fortau eller lite trafikkert vei. De ulike aktiviteter må skjermes slik at de kan foregå uten konflikt med hverandre og naboer

Garasjer
Følgende bestemmelser gjelder i byggeområder for bolig i kommuneplanens arealdel og erstatter bestemmelser i reguleringsplaner vedtatt før 2015:
I byggeområder for bolig tillates det at garasje oppføres som tilbygg til bolig eller som frittstående garasjebygg. Garasje som tilbygg til bolig og frittstående garasjebygg kan oppføres med et areal der verken BRA eller BYA overstiger 70 m2. Garasje kan innenfor bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene oppføres med redusert avstand til eiendomsgrense.
Garasjebygg kan innenfor de arealbegrensninger som er gitt i pkt. a, oppføres i kombinasjon med andre romfunksjoner som tilleggsrom til bolig/boenhet på eiendommen.
I regulerte boligområder skal bebygd areal av bygninger ikke overskride 30 % av tomtens areal (BYA=30 %).
Gesimshøyde skal være maks 3,0 meter og mønehøyde maks 5,5 meter.

Kommunedelplanen er vedlagt salgsprospektet i sin helhet. Vi ber eventuelle interessenter kontakte Gildeskål kommune for eventuell spesifikasjoner/spørsmål til planen
Se mer

Vei, vann og avløp

Eiendommen har ikke tilknyttet noe vei vann og avløp

Diverse

Medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at dette er et tvangssalg og at oppgitte eierforhold i matrikkelopplysninger fra Gildeskål kommune, ikke stemmer med dagens situasjon. Flere av de oppgitte hjemmelshaverne er gått bort og arvinger har overtatt. Totalt er det 15. stk. hjemmelshavere. For kjøper har dette ikke betydning, da eiendommen overskjøtes med signatur fra Salten tingrett og ikke hjemmelshaverne. Ta kontakt med ansvarlig megler/medhjelper, om du har spørsmål.

Medhjelper gjør spesielt oppmerksom på at vi ikke har vært ute på Sørarnøy for å besiktige eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven baserer seg på mottatte opplysninger fra Gildeskål kommune, offentlige register, takstmann og fra enkelte av eierne. Foto/bilder, er tatt av Aasgardr Services AS. For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte verdivurdering og vedlegg som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av eiendommen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.

For ytterligere opplysninger om eiendommen, kontakt gjerne Gildeskål kommune.
Se mer

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Fauske

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75644070

Fax: 75644071

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmeglerfullmektig - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Fauske

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75644070

Fax: 75644071

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering