Erikstadveien 70 8206 FAUSKE


Næringsseksjon - Erikstad boligpark til salgs

Budgivning

Frist: 11.06.2021 kl: 12:00

Aktivt bud: kr 180 000,-

 • Prisantydning

  kr 240 000,-

 • Totalpris

 • Andel felles formue

 • Felleskostnader

 • Eiendomstype

  Lager

 • Eierform

  Eiet

 • BRA

  566 m2

 • Byggeår

  1957

Registrer som
interessert

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt på Erikstad, ca. 1 km vest for Fauske Sentrum. Området er bebygget med frittliggende eneboliger. Det er gangavstand til skoler, barnehage og idrettsanlegg som er i området Stranda, samt i Kirkeveien/ Vestmyra. Butikker og offentlig administrasjon i sentrum. Ligger i et lite trafikkert område, slik at det er begrenset trafikkstøy.
Se mer

Adkomst

Adkomst via avkjørsel fra RV80 inn til venstre, inn mot veien til Lund, ca 200 meter vest for Fauske kirke. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Erikstadveien 70, 8206 FAUSKE

Innhold

Kjelleren består av ca. 20 stk. lager og boder: 053 lager, 050 lager, 051 el., 052 bod, 049 bod, 043 bod, 041 bod, 040 bod, 039 bod, 037 bod, 036 bod, 046 lager, 042 lager,
038 lager, 034 vaskerom, 024 lager, 023 lager, 025 gang, 023 lager,020 lager, 019 lager

Loftsetasjen består av et større uinnredet rom på ca. 161 kvm.
Se mer

Standard

Grunn og fundamenter: Betongfundamenter, antatt fundamentert på leirgrunn. Gulv utført i plass støpt betong. På inspiserte steder ble det ikke påvist vesentlige svekkelser. Det kan tyde på at byggegrunn kan være stabil. Det presiseres imidlertid at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser og derved er det begrensede kunnskap til byggegrunn og stabilitet. Ventilasjon primæranlegg Tilpasset dagens bruk. Sanitær primæranlegg: Tilpasset dagens bruk og formål. Innerveggskonstruksjon: Plassbygget og lettvegger. Brannseksjonering/rømning: Vegger, etasjeskiller, dører og rømningsveier, samt alle gjennomføringer for rør, kanaler og elektriske kabler i brannceller og seksjoneringsvegger, må oppgraderes. Til grunn legges sameiets rapporter.

Lofstdel består av et uinnredet areal på ca. 161 kvm.
Varierende standard. Medhjelper oppfordrer alle til å lese vedlegg til salgsoppgaven meget grundig, da disse inneholder opplysninger som er av vesentlig art for seksjonen og eiendommen
Videre at ny eier må påregne å bidra med kostander til utbedringer som omtalt av sameiet. Vi henviser til styreleder for ytterligere informasjon.
Se mer

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Ikke angitt noe strømforbruk. Ikke utarbeidet energiklasse da seksjon 1 ikke er ferdig utbedret med tanke på brannsikring med mer. Det vil være ny eiers ansvar å besørge energimerking

Arealer

Kjelleretasjen
Bruksareal:
Kjeller: 405 kvm 20 stk. Lager/boder
3. etasje: 161 kvm 1 stk. Uinnredet større rom.

Bebyggelse

Området rundt er bebygget med frittliggende boliger og noe næringsvirksomhet

Parkering

På gårdsplass

Matrikkelinfo

 • Bruksnr

  843

 • Gårdsnr

  104

 • Kommunenr

  1841

 • Seksjonsnummer

  1

Regulerings- og arealplaner

KOMMUNEPLANENS AREALDEL SJØ OG LAND 2015-2027 Planbestemmelser og retningslinjer. Ikraftredelsesdato. 30.4.2018. Oversiktsplanareal: Boligbebyggelse. Arealbrukstatus: Nåværende. Områdenavn.: B07. Fauske kommune opplyser at arealbruken for eiendommen er fastsatt til bolig. Eiendommen var tidligere regulert til offentlig undervisningsformål, men bygningen er nå godkjent til boligformål etter søknad om bruksendring til bolig. Salgspresentasjon. For planbestemmelser, kontakt megler
Se mer

Vei, vann og avløp

Offentlig vei vann og avløp

Diverse

Næringsseksjon 1 er en del av Erikstadveien 70 boligsameie med orgnr: 917646651, Seksjon 1 er en næringsseksjon. De andre seksjonene er boligseksjoner.
Eiendommen er ombygget og omgjort til boligseksjoner i perioden 2011 og frem til 2019. Seksjon 1er da en næringsseksjon

Medhjelper gjør oppmerksom på at flere av bodene i kjellerdel, som ligger inn under seksjon 1, tidligere ble gitt til andre seksjonseiere( boenheter) som erstatning/ eller istedenfor, uteboder. Dette ble ikke formalisert av utbygger, slik at disse bodene fremdeles tilhører seksjon 1, og dermed inngår i tvangssalget. Ny eier må selv ta kontakt med sameiet med spørsmål om fremtidig bruk og eierskap til bodene.

Medhjelper gjør videre spesielt oppmerksom på at sameiet har hatt pågående konflikt knyttet til utbygger av hele boligsameiet og herunder næringsseksjon 1, som har vært i utbyggers eierskap. Denne har vært langvarig og sameiet opplyser at de har har avdekket store mangler med hele bygget. Sameiets styreleder opplyser følgende:
Vi vedlegger brannteknisk rapport fra Nordland Teknikk AS. Det er betydelige utgifter med dette tiltaket. De fleste av tiltak brannteknisk sikring ligger i seksjon 1. Rassikring har vi fått pris på og vil utgjøre ca. 1 million kroner. I tillegg er det kostander utenomhus som ligger i 2 - 3 millioner kroner. Endelig vedtak skjer i sameiemøte senere i 2021

Medhjelper gjør også oppmerksom på at seksjon 1 vil måtte påregne kostnader til oppgradering og utbedringer. Videre må det påregnes økning i felleskostnadene som i dag er på kr. 3.000.-. pr mnd. Medhjelper tar forbehold om at økningen kan bli dramatisk. Dette vil først bli avklart på et senere tidspunkt, da det skal styrebehandles. Videre har sameiet opplyst at samlet formue er på kr. 609.478. Seksjon 1 sin andel er på kr. 155.167. Samlet gjeld er opplyst å være på kr. 237.744.- Seksjon1 sin andel er på kr. 60.527. Dette er oppgitt av regnskapsfører: Økonomihuset Fauske, Vi vedlegger årsregnskapet for 2020.

For spesifikasjoner og korrekte opplysninger om saken, regnskap, fremtidige økning i gjeldsbyrde, økning i felleskostnader med mer, ber vi om at interessenter tar kontakt med styreleder i sameiet: Jan Normann Nilsen på telefon: 41258048

Takstmannen opplyser følgende:
Det gjøres spesielt oppmerksomt på følgende ifbm. fastsettelsen av markedsverdien. Forbehold i angitt markedsverdi: Dagens felleskostnad pr. mnd. er oppgitt til kr. 3.000.-. Sameiets styreleder har opplyst at sameiet vil måtte oppta fellesgjeld i tilknytning til ferdigstillelse av forskriftsmessig utbedring av brannsikring, samt ferdigstillelse av andre bygningsmessige forhold. Fremtidige oppgitte økning av felleskostnader som er mottatt fra styreleder i sameiet, datert 07.04.2021, er ikke hensyntatt ved fastsettelse av markedsverdien. Dette da det for tiden ikke foreligger noe sikkert estimat for hvor stor fellesgjelden vil bli, samt hvordan fordelingen av økte felleskostnader vil være i tilknytning til de omtalte forhold.

Medhjelper har den 20.04.2021 mottatt orientering fra styreleder om at det foreligger forslag til at en økning av felleskostnadene for seksjon 1, blir satt til kr. 12.500.- pr. mnd.
Skal opp til styrebehandling senere.


Faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet:
Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /eller mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken. Takstmann opplyser følgende: Rommene defineres etter bruken på befaringstidspunkt, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldene byggeforskrifter. Arealmålingen er utført fysisk på stedet ved hjelp av lasermåler. Arealene MÅ forstås som ca. areal.

Medhjelper gjør videre oppmerksom på at det kan være avvik i oppgitte areal på hva som er tilhørende næringsseksjon 1 og hva som er fellesarealer. Ny eier må ta kontakt med sameiet for å få avklaring på dette. Medhjelper tar med dette forbehold om den angitte størrelsen på seksjon 1 er korrekt.

Vedrørende loftsareal: Tidligere eier opplyser at det bør være mulig å få benyttet loftsarealet til boligformål.
Medhjelper gjør oppmerksom på at eiendommen er regulert til boligformål B07. Det vil være opp til ny eier å avklare spørsmål om fremtidig bruk av loftsareal til boligformål med Fauske kommune og eventuelt sameiet. Søknadsprosedyrer, kostnader og risiko bæres av ny eier. Medhjelper gjør oppmerksom at endring av bruksenheten fra næring til bolig, er omtalt Lov om eierseksjoner § 21, gjengitt nedenfor:
§ 21. Reseksjonering i andre tilfeller
Søknad om reseksjonering i andre tilfeller enn nevnt i § 20 skal settes frem av styret. Vilkårene etter § 7 gjelder også ved reseksjonering. Reglene i kapittel III gjelder tilsvarende.
Søknad om tillatelse til endring av bruksenhetens formål fra boligformål til næringsformål eller omvendt, skal settes frem av seksjonenes hjemmelshaver med samtykke fra årsmøtet, jf. § 49 annet ledd bokstav d. Vilkårene i § 7 første ledd bokstav g gjelder tilsvarende. Reseksjonering etter første og annet ledd kan bare skje med samtykke fra alle som har tinglyst pant i de seksjonene det gjelder.


Det finnes ingen likningsverdi for seksjon 1.

For ytterligere informasjon ber vi deg foreta en grundig gjennomgang av vedlagte takst og rapporter som følger vedlagt. Disse inneholder informasjon av vesentlig betydning for eiendommen. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt, noe som innebærer at kjøper kun i svært begrenset grad kan reklamere over feil og mangler ved eiendommen.


Eierbegrensning:
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting.
Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.
Se mer

Legalpant

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i seksjonen tilsvarende 2 x folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.
Eierbegrensning:
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Den som har ervervet seksjonen i strid med forbudet vil i et slikt tilfelle, frivillig eller etter pålegg, måtte selge seksjonen videre til noen som lovlig kan erverve den.
Se mer

Kommentar bo- og driveplikt

No

Kommentar konsesjon

No

Asbjørn
Ingebrigtsen

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF

aei@notar.no
75644070
96204500

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Magnus Kvarsnes
Steinbakk

Magnus Kvarsnes Steinbakk

Eiendomsmegler MNEF - Tverlandet/Bodø

mks@notar.no
95806446

Notar Salten

Storgata 58
8201 FAUSKE

Tlf: 75 64 40 70

Fax: 75 64 40 71

E-post: aei@notar.no

Registrer som
interessert

Tips en venn

Verdivurdering