Del av tomannsbolig med fantastisk utsikt og skjermet beliggenhet. Virtuell visning!

Del av tomannsbolig med skjermet beliggenhet øverst i Bergvegen, like øst for Ålesund sentrum. Boligen har en fantastisk utsikt mot fjord og fjell. Den går over to plan og inneholder 2 soverom, bad, gang, vindfang, vaskerom og 2 boder i underetasjen. I første etasje er det stue, kjøkken, soverom, trapperom og toalettrom. Boligen er velholdt, men det vil være naturlig med noe oppgraderinger ved eierskifte.

Velkommen til visning!

Adresse

Bergvegen 35 B
ÅLESUND 6003

BRA

116 m²

P-ROM

110 m²

Innhold

Underetasjen inneholder 2 soverom, bad, gang, vindfang, vaskerom og 2 boder. I første etasje er det stue, kjøkken, soverom, trapperom og toalettrom.

Parkering

Soneparkering i området. Eiendommen har noe begrenset tilkomst. Det er ikke bilvei frem til eiendommen. Gaten i området er trang og har begrenset med parkering. Det opplyses at dagens eier leier parkeringsplass i kommunal garasje som ligger sørøst for eiendommen (gnr 201, bnr 807, jfr vedlagte situasjonskart). I følge selger skal det per tiden være flere ledige plasser i garasjen.

Oppvarming

Det er installert kombinert olje-/vedpeis i stue. Bad i underetasje har varmekabler i gulv.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger øverst i Bergvegen like øst for Ålesund sentrum. Det er et etablert område med i all hovedsak eneboliger og tomannsboliger i nærmiljøet. Eiendommen har meget gode sol- og utsiktsforhold, men har noe begrenset tilkomst. Det er ikke bilvei frem til eiendommen. Trang gate med begrenset parkering i området. Det opplyses at eier leier parkeringsplass i kommunal garasje mot øst.

Fra eiendommen går det sti til Ragnhidmarka og Akslafjellet med fantastiske turmuligheter. Ved dammene på Aksla. som ligger ca 5 minutts gange fra eiendommen, finner man både treningspark og grillplass.

Adkomst

Fra Ålesund sentrum kjører man innover og forbi byparken. Følg Fjellgata ca 400 meter og ta av til venstre inn Bjønnadalvegen. Følg Bjønndalvegen ca 130 m. På høyre side av Bergvegen er det en gangvei/trapp og opp til huset.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 590 000,-

Ligningsverdi

kr 590 032,-

Kommunale avgifter

kr 10 433,-

Adresse

Bergvegen 35 B
ÅLESUND 6003

Kommunale avgifter

kr 10 433,-

Beskrivelse

Del av tomannsbolig med skjermet beliggenhet øverst i Bergvegen, like øst for Ålesund sentrum. Boligen har en fantastisk utsikt mot fjord og fjell. Den går over to plan og inneholder 2 soverom, bad, gang, vindfang, vaskerom og 2 boder i underetasjen. I første etasje er det stue, kjøkken, soverom, trapperom og toalettrom. Boligen er velholdt, men det vil være naturlig med noe oppgraderinger ved eierskifte.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 590 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 13 900,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 669 902,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11 100,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Halvpart av vertikaldelt tomannsbolig oppført i 1972. Det er støpt platting og veranda mot sør. Inntrekt inngangsparti mot øst.

Boligen er oppført med grunnmur i betong-/murkonstruksjoner som er pusset og malt utvendig. Yttervegger av bindingsverk med stående bordkledning utvendig, liggende på gavlvegg. Takkonstruksjon av W-takstoler tekket med shingelpapp. Vinduer av treverk med 2-lags isolerglass. Noen vinduer fra 2007 og noen vinduer med kobla rammer. Veranda mot sør på ca 11 m². Verandaen er oppført i treverk med terrassebord på gulv og rekkverk i treverk. Verandaen ble oppgradert og utvidet i 2007. Verandadør er fra 2015. Støpt platting i underetasjen mot sør.

Tomten

Ca. 345 m² eiet tomt. Tomten er opparbeidet med støpte plattinger, gjerder og forstøtningsmurer. Eiendommen har gangrett til trapper og gangveier fra Bjønnadalvegen mot sør.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boliger i henhold til Reguleringsplan for Klipra, Grensegata - Volsdalsbakken. Denne planen ble stadfestet av Ålesund bystyre den 03.10.1991. Den nordre delen av eiendommen er regulert til friområde.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Det er ikke bilvei frem til eiendommen. Fra Bergvegen/offentlig vei er det gangvei/trapp opp til huset. Det foreligger en stedsevarende veirett til trappearrangement fra Bergvegen, jfr tinglyst erklæring som følger vedlagt i prospekt. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

GRUNNDATA
1973/900380-1/58 19.01.1973 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1504 GNR: 201 BNR: 40

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som del av vertikaldelt tomannsbolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel som en del av hovedboligen forutsetter godkjennelse fra kommunen på søknad om innredning til varig opphold. De som kan ha interesse av å leie ut, oppfordres til å undersøke hvilke formelle og bygningsmessige krav som må oppfylles for å få godkjenning som nevnt. Slike opplysninger kan normalt skaffes ved henvendelse til kommunen. Det understrekes at verken selger eller megler har undersøkt hvilke tiltak som må gjennomføres.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse for nybygg 2-mannsbolig i Bergvegen 35. I følge den midlertidige brukstillatelsen som er datert den 10.07.1972 gjensto følgende arbeider før ferdigattest kunne rekvireres; Utvendige trapper må forsynes med gelender og tapet ved feieluker må fjernes i avstand 30 cm fra feieluker. Feieluke som har for liten avstand til treverk må overdekkes med vareluke som avtalt. Arbeidet måtte utføres innen 01.09.1972. Det foreligger ingen ferdigattest. Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Det foreligger en igangsettingstillatelse for utvidelse av altaner i Bergvegen 35 A og 35 B som er en vertikaldelt tomannsbolig, gnr 201, bnr 40 og 41 i Ålesund kommune, datert 05.07.2007. I følge søknaden var altanen 1,25 m bred og det ble søkt om en utvidelse på 75 cm slik at den etter utvidelsen ville få en bredde på 2 m. I følge igangsettingstillatelsen må ikke tiltaket eller del av det tas i bruk før det foreligger en ferdigattest eller en midlertidig brukstillatelse. Dette foreligger ikke per dato. Selger, som tiltakshaver, vil besørge ferdigmelding innsendt før overtagelse.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

116 m²

P-ROM

110 m²

Innhold

Underetasjen inneholder 2 soverom, bad, gang, vindfang, vaskerom og 2 boder. I første etasje er det stue, kjøkken, soverom, trapperom og toalettrom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger øverst i Bergvegen like øst for Ålesund sentrum. Det er et etablert område med i all hovedsak eneboliger og tomannsboliger i nærmiljøet. Eiendommen har meget gode sol- og utsiktsforhold, men har noe begrenset tilkomst. Det er ikke bilvei frem til eiendommen. Trang gate med begrenset parkering i området. Det opplyses at eier leier parkeringsplass i kommunal garasje mot øst.

Fra eiendommen går det sti til Ragnhidmarka og Akslafjellet med fantastiske turmuligheter. Ved dammene på Aksla. som ligger ca 5 minutts gange fra eiendommen, finner man både treningspark og grillplass.

Adkomst

Fra Ålesund sentrum kjører man innover og forbi byparken. Følg Fjellgata ca 400 meter og ta av til venstre inn Bjønnadalvegen. Følg Bjønndalvegen ca 130 m. På høyre side av Bergvegen er det en gangvei/trapp og opp til huset.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Soneparkering i området. Eiendommen har noe begrenset tilkomst. Det er ikke bilvei frem til eiendommen. Gaten i området er trang og har begrenset med parkering. Det opplyses at dagens eier leier parkeringsplass i kommunal garasje som ligger sørøst for eiendommen (gnr 201, bnr 807, jfr vedlagte situasjonskart). I følge selger skal det per tiden være flere ledige plasser i garasjen.

Oppvarming

Det er installert kombinert olje-/vedpeis i stue. Bad i underetasje har varmekabler i gulv.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 590 000,-

Ligningsverdi

kr 590 032,-
Megler

Ole Christian Walderhaug

Avd. leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 440

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886149

no image

Klipra - F...
kr 1 990 000,00
Primærrom: 54 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Bergvegen 35 B
ÅLESUND 6003


Pris

Prisantydning:

kr 2 590 000,00

Ligningsverdi: kr 590 032,00

Verditakst: kr 2 850 000,00

KommunaleAvgifter: kr 10 433,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

26.02.2018 17:00-18:00
Ved: Ole Christian Walderhaug
Visning: Bergvegen 35 B (OLWA)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : tomannsbolig
Byggeår : 1972
Bruksareal: 116 m²
Primærrom: 110 m²
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 345 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 201
Bruksnr: 41
Fasiliteter

 • Balkong/terrasse
 • Peis
 • Parkett
 • Ingen gjenboere
 • Barnevennlig
 • Rolig område
 • Off. vann og kloakk
 • Utsikt
 • Hage
 • Sentralt
 • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 25 - 02005275 Publisert: 14.02.2018 TilDato: 16.07.2018
Megler

Ole Christian Walderhaug Navn :
928 06 440 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler