Blindheimsbreivika - VISN mandag 27.11 kl 1630-1715 - Rimelig enebolig med renoveringsbehov

Enebolig med renoveringsbehov i Blindheimsbreivika. Boligen har 2 etasjer pluss kjeller og har 3 soverom. Kort avstand til dagligvarebutikker på Blindheim. Turområder ved Naustvika og Emblemsfjellet.

Velkommen til visning!

Adresse

Furutunvegen 14
ÅLESUND 6010

BRA

179 m²

P-ROM

99 m²

Innhold

Loftsetasje inneholder hall m/trapp, bod og 2 soverom. Første etasje inneholder hall m/trapp, bad, kjøkken, 2 stuer, trapperom og soverom. Kjelleretasjen inneholder 5 boder. Det er også oppført en utebod på eiendommen.

Parkering

Parkering på asfaltert biloppstillingsplasser på tomt.

Oppvarming

Vedovn i den ene stuen, samt en eldre kamin i den andre stuen.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i Blindheimsbreivika nedfor Skåthaugen. Boligen ligger med kort avstand til dagligvareforretninger Rema/Spar på Blindheim. Kort veg til busstopp. Kort veg til sjø ved Naustvågen. Gode solforhold på tomten.

Adkomst

Fra Blindheimsbreivika, ta ned Furutunvegen før du kommer til avkjørsel til Skothaugen (om du kjører mot Spjelkavik). Følg vegen nesten mot enden. Eiendommen ligger mellom veiene Blindheimsbreivika og E39.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 2 200 000,-

Ligningsverdi

kr 504 389,-

Kommunale avgifter

kr 3 838,-

Adresse

Furutunvegen 14
ÅLESUND 6010

Kommunale avgifter

kr 3 838,-

Beskrivelse

Enebolig med renoveringsbehov i Blindheimsbreivika. Boligen har 2 etasjer pluss kjeller og har 3 soverom. Kort avstand til dagligvarebutikker på Blindheim. Turområder ved Naustvika og Emblemsfjellet.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 2 200 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 2 268 252,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Enebolig fra 1958 som går over tre plan. Grunnmuren er i nopsastein. Engelsk hullmur. Bygget er oppført i en bindingsverkkonstruksjon, og etasjeskillere er av trebjelkelag. Boligen er utvendig kledd med liggende bordkledning fra byggeår.Vinduene er 2-lags trevunduer fra i hovedsak 1980. Noen få eldre enkle vinduer i underetg samt støpejernsvindu på loft. Et aluminiumsvindu i den ene boden. Finér hovedytterdør. Boligen har aluminiumsplater som taktekking fra rundt 2000.

Uthuset er oppført i enkle trekonstruksjoner. Det er tregulv, papptekking og enkle vinduer.

Salgsfullmektig (selger) opplyser at det er registrert fukt på gulv i kjeller på flere rom, samt råteskade i kjeller. Det er registrert setningsskader/skjevheter på hjørne av mur, og lekkasjer rundt pipe.

Tomten


Tomten er opparbeidet med plen, beplantning, asfalt flaggstang, tørkestativ, bedd, forstøtningsmur og gjerde. Det er støpt platt ved inngang. Uthus av eldre dato.

Regulering

Deler av eiendommen - mot øst -, (der bla. boligen er satt opp), er beliggende i et område uten detaljregulering, men er avsatt til boligbebyggelse ihht. Kommuneplanens arealdel 2016-2028 i Ålesund kommune, godkjent 09.03.2017. Den andre delen av eiendommen - mot vest - (der bla. uthuset er satt opp) ligger i et område regulert til boliger ihht. Reguleringsplan Rv 1/Rv 60, kunngjort 12.06.1995. Dette området er i Kommuneplanens arealdel avsatt til boligbebyggelse, men ligger i en båndleggingssone. Innenfor båndleggingssonen er det ikke tillatt å gjøre tiltak som er til hinder for utbedring, breddeutvidelser eller ny tunnel, før behovet er avklart gjennom en egen plan for E39. I mai 2016 ble det i tillegg vedtatt et midlertidig bygge- og delingsforbud langs med E39, for å unngå nye byggeprosjekter som legger hindringer for planarbeidet som det arbeides med.

Statens vegvesen har startet arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for E39 på strekningen Vegsund - Breivika. Det vil i planarbeidet bli vurdert to ulike alternative traséer for fremtidig E39 mellom Breivika og Vegsund, en veistrekning på ca 5 km. I tillegg til 4 felt langs dagens trasé, skal det vurderes en alternativ tunneltrasé i 4 felt fra Blindheim til Breivika, med en mulighet for i fremtiden å tilknytte seg direkte til/fra Brusdalen.

Ved tunnelmunningen sør og nord for Blindheimstunnelen og for strekningen mellom Blindheim til Vegsund, vil det ene alternativet (2A) komme tett inntil eksisterende bolig- og næringsområder.

"Dagens E39 har ikke tilfredsstillende utforming ihht. gjeldende veinormaler på strekningen Vegsund - Breivika. Veinormalen tilsier 4-felts vei når trafikkmengden er større enn 12 000 kjt i årlig døgntrafikk. Videre sier Tunnelforskriften at dersom det ikke blir gjort tiltak som medfører at trafikkmengden blir lavere enn 10 000 kjt i hvert kjørefelt i døgnet for eksisterende veisystemer, skal det innen 2019 være en plan for 2 løp i Blindheimstunnelen. E39 går gjennom tettbygd strøk med de miljøulempen det medfører særlig mht. støy- og luftforurensing."

Utsnitt av reguleringskart- og kommuneplanens arealdel med tegnforklaring følger vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Varsel om oppstart av kommunedelplan er vedlagt prospekt. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Privat vei. Eiendommen har tinglyst veirett. Les mer om veiretten under "Servitutter/Rettigheter/Grunndata".

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1958/300376-3/58 05.02.1958 BESTEMMELSE OM GJERDE

Dvs: Gjerdeplikten påhviler parsellene.

GRUNNDATA
1958/300376-1/58 05.02.1958 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1504 GNR: 20 BNR: 1

1978/1873-1/58 15.03.1978 REGISTRERING AV GRUNN
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 1504 GNR: 20 BNR: 69

2005/2009-1/58 11.02.2005 GRENSEJUSTERING
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Servitutter:
1958/300376-2/58 05.02.1958 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighet hefter i: KNR: 1504 GNR: 20 BNR: 1
Bestemmelse om kloakkledning

Dvs: Parsellene har rett til vei frem til riksveien mot vedlikehold. Parsellene har ellers rett til bruk av sjøveien til hovedbruket og til tilflot til hovedbrukets båtstød. Parsell nr 1 har rett til å føre kloakkledning frem til elva.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med én bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse for altan på gnr 20, bnr 40 i Ålesund kommune, datert 19.02.1990. Ålesund kommune bekrefter i en e-post til meglerforetaket den 09.11.2017 at den midlertidige brukstillatelsen gjelder for gnr 20, bnr 60 i Ålesund kommune.

Etter det Ålesund kommune opplyser foreligger det ikke ferdigattest for eiendommen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 15.12.1958 ifølge matrikkelen.

Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven som trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygninger foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygninger er å anse som ulovelige per i dag.

Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

179 m²

P-ROM

99 m²

Innhold

Loftsetasje inneholder hall m/trapp, bod og 2 soverom. Første etasje inneholder hall m/trapp, bad, kjøkken, 2 stuer, trapperom og soverom. Kjelleretasjen inneholder 5 boder. Det er også oppført en utebod på eiendommen.

Beliggenhet

Enebolig beliggende i Blindheimsbreivika nedfor Skåthaugen. Boligen ligger med kort avstand til dagligvareforretninger Rema/Spar på Blindheim. Kort veg til busstopp. Kort veg til sjø ved Naustvågen. Gode solforhold på tomten.

Adkomst

Fra Blindheimsbreivika, ta ned Furutunvegen før du kommer til avkjørsel til Skothaugen (om du kjører mot Spjelkavik). Følg vegen nesten mot enden. Eiendommen ligger mellom veiene Blindheimsbreivika og E39.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Parkering på asfaltert biloppstillingsplasser på tomt.

Oppvarming

Vedovn i den ene stuen, samt en eldre kamin i den andre stuen.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 2 200 000,-

Ligningsverdi

kr 504 389,-
Megler

Espen Johansen

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 922 41 140

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886123

no image

Ellingsøy ...
kr 2 250 000,00
Primærrom: 76 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 2 290 000,00
Primærrom: 60 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 83886123

no image

SENTRUM - ...
kr 2 100 000,00
Primærrom: 56 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 83886123

no image

Nørve - Le...
kr 2 350 000,00
Primærrom: 71 m²
Antall soverom: 2

 

Adresse

Furutunvegen 14
ÅLESUND 6010


Pris

Prisantydning:

kr 2 200 000,00

Ligningsverdi: kr 504 389,00

Verditakst: kr 2 300 000,00

KommunaleAvgifter: kr 3 838,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Visning

27.11.2017 16:30-17:15
Ved: Espen Johansen
Visning: Furutunvegen 14 (EJ)


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1958
Bruksareal: 179 m²
Primærrom: 99 m²
Antall soverom : 3
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1060 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 20
Bruksnr: 60
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Hage

Om annonsen
Tindenrt: 12 - 02005169 Publisert: 13.11.2017 TilDato: 12.04.2018
Megler

Espen Johansen Navn :
922 41 140 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler