Nørve - Stor leilighet i flott villa med 3 soverom, garasje og 2 hybler på loft.

Stor selveierleilighet med sydvent veranda beliggende populært til på Nørve. Leiligheten ligger i 1.etasje og inneholder bl.a gang, stue, spisestue, kjøkken, bad, vaskerom, wc og 3 soverom. Leiligheten har også tilhørende 2 hybler på loft som kan leies ut, garasje og mye bodplass i kjeller. Hage mot nord og 3 biloppstillingsplasser tilhørende leiligheten. Innvendig oppusset i 2009, leiligheten ble revet og bygd opp igjen. Fin beliggenhet med gangavstand til NTNU og NMK. Kort veg til sentrum. Selger opplyser å ha leid ut hyblene på loftet til kr 4.500,- pr stk inkl strøm.

Velkommen til visning !

Adresse

Borgundvegen 225a snr 1
ÅLESUND 6008

BRA

204 m²

P-ROM

140 m²

Innhold

Leiligheten ligger i første etasje og inneholder bad, hall, stue, spisestue, 3 soverom, vaskerom, toalettrom og bod. Det er også 2 hybler på loft, boder i kjeller, en integrert garasje under terrasse og en frittliggende garasje tilhørende denne seksjonen.

Parkering

Denne seksjonen har en integrert garasje under terrasse, samt en frittliggende garasje. Tilhørende seksjonen er også asfaltert biloppstillingsplass på tomt med plass til ca 3 biler.

Oppvarming

Det er gulvvarme på toalettrom, bad og vaskerom i første etasje. Peis med innsats på kjøkken i første etasje. Det er også montert en varmepumpe på kjøkkenet. På stuen er det laget plass til ildsted.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Selveierleilighet beliggende i boligbygg fra 1936 på Nørve ca 3,5 km øst for Ålesund sentrum. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende byvillaer og noe konsentrerte boliger. Ungdomsskole og butikk i nærheten. Gangavstand til NTNU og NMK. Kort veg til badestrand på Volsdalsberga og byfjellet Aksla.

Adkomst

Eiendommen ligger i nærheten av Esso på Nørve. Kjør Borgundvegen som går nord for Nørvegata. Eiendommen ligger nord for avkjørsel til Hundværsgata.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 4 000 000,-

Ligningsverdi

kr 859 721,-

Kommunale avgifter

kr 2 689,-

Adresse

Borgundvegen 225a snr 1
ÅLESUND 6008

Kommunale avgifter

kr 2 689,-

Beskrivelse

Stor selveierleilighet med sydvent veranda beliggende populært til på Nørve. Leiligheten ligger i 1.etasje og inneholder bl.a gang, stue, spisestue, kjøkken, bad, vaskerom, wc og 3 soverom. Leiligheten har også tilhørende 2 hybler på loft som kan leies ut, garasje og mye bodplass i kjeller. Hage mot nord og 3 biloppstillingsplasser tilhørende leiligheten. Innvendig oppusset i 2009, leiligheten ble revet og bygd opp igjen. Fin beliggenhet med gangavstand til NTNU og NMK. Kort veg til sentrum. Selger opplyser å ha leid ut hyblene på loftet til kr 4.500,- pr stk inkl strøm.

Velkommen til visning !

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr. 4 000 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift av prisantydning
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Eierskiftegebyr til forretningsfører kr. 0,-
5) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 9 300,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 4 110 552,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 6 500,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Boligbygg fra 1936 med to etasjer, underetasje og loft. Bygget har nylig blitt seksjonert til 3 enheter, og denne seksjonen ligger i første etasje.

Grunnmuren er i sparresteinsmur/natursteinsmur, og byggegrunn er fjell. Bygget er oppført i trekonstruksjon fra byggeår, og har etasjeskillere av trebjelkelag. Boligen er utvendig kledd med liggende bordkledning. Bordkledningen på østvegg ble skiftet, skrapet og malt i 2010-2011. To lags malte trevinduer fra i hovedsak 1999, samt noen få fra 1970-1980 tallet. Enkle vinduer i kjeller. Eldre overlysvindu er restaurert. Malt hovedytterdør til hovedinngangen er fra byggeår. Huset har skiferheller som taktekking. Nye pipehatter/puss.

Garasje under terrasse har på målepunkter på høyde akkurat under 1,9 meter og ikke måleverdig areal. Støpt gulv, betongstein i vegger, trebjelkelag i himling med plater. Sidehengsla treport

Frittliggende garasje er oppført i trekonstruksjon. Flislagt gulv, malte veggflater, isolert, godt med strømopplegg og leddport med portåpner. Tilbygd bod mot syd. Det er en påbegynt garasje/redskapsbod rett nord for garasjen (murer er støpt).

Tomten


Tomten er opparbeidet med asfaltert adkomstvei og parkeringsareal, skiferplatting med smijernsrekkverk ved inngang, plen, hekk, singel, gjerde og beplantning som bærbusker. Garasje og uteområder mot nord er tilhørende denne seksjonen. Terrasseplatting med gjerde og levegg. Uteområdet mot syd deles mellom snr 2 og 3.

Deler av tomten er tinglyst som fellesareal (580,5 m²). Det resterende areal er seksjonert som eksklusive tilleggsareal tilknyttet seksjonene. Denne seksjonens eksklusive tilleggsareal utgjør 379,6 m². Seksjonsplan der inndelingen fremkommer er vedlagt prospekt.

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten detaljregulering, men omfattes av Kommuneplanens arealdel 2016-2028 i Ålesund kommune, godkjent 09.03.2017. I henhold til kommuneplanen ligger eiendommen i et område som er avsatt til boligbebyggelse. Området øst for eiendommen er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Området sørvest for eiendommen er avsatt til friområde, grønnstruktur. Eiendommene for øvrig er avsatt til boligbebyggelse.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Bestemmelser til kommuneplanen kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Bakenforliggende eiendom gnr/bnr - 134/156 har veirett over eiendommen.

Servitutter

HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1975/1421-1/58 19.03.1975 BESTEMMELSE OM VEG
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1504 GNR: 134 BNR: 26

Dvs: Borgundvegen 225 har gitt eier av bakenforliggende tomt som skal utskilles fra Borgundvegen 225, rett til å legge og ha liggende vannledning (skylle- og spillvann) over eiendommen. Skulle det være ønskelig, kan også kabel for tilførsel av elektrisk strøm samt telefonledning legges i samme grøft. Likedels rett til å foreta nødvendig ettersyn og reparasjoner av ledningen. Grøfteterassen skal settes i slik stand den var før arbeidet ble påbegynt.

Den utskilte parsell skal ha rett til adkomstveg over Borgundvegen 225. Ferdsel, også med bil, kan skje på den allerede opparbeidede veien, over gårdsplass, til egen parkeringsplass på den utskilte parsell. Om vedlikehold, snømåking etc gjøres egen avtale.

GRUNNDATA
2016/854310-1/200 20.09.2016 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 1
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning og grunn
Sameiebrøk: 2/4

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Seksjonen kan leies ut i sin helhet til boligformål. Det er 2 godkjente hybler på loftet som kan leies ut.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Det foreligger en ferdigattest for hybler på gnr 134, bnr 26 i Ålesund kommune, datert 25.09.2017.

Det ble søkt om tilbygg/fasadeendringer, datert 15.07.2011. Ålesund kommune godkjente deler av denne søknaden den 21.12.2011. Dvs. godkjenningen gjaldt for boder og verandaer. Det foreligger en ferdigattest for boder og balkonger på gnr 134, bnr 26 i Ålesund kommune, datert 07.11.2012.

Det ble innvilget rammetillatelse for oppføring av garasje på gnr 134, bnr 26 i Ålesund kommune den 10.02.2010. Igangsettingstillatelse ble gitt den 12.03.2010. Byggetillatelse ble gitt med vilkår knyttet til utforming av takutspring mot sør. Tiltakshaver ble i et brev fra kommunen datert 29.09.2010 gjort oppmerksom på at det var avvik mellom godkjent tiltak og utført tiltak. I januar 2015 anmodet tiltakshaver ferdigattest for tiltaket. Tiltakshaver ble i den forbindelse bedt om å søke endringsgodkjenning av innvilget tillatelse. Komplett søknad for tiltaket forelå juli 2015. Bygningsmyndighetene innvilget tiltaket med vilkår om at takutspring mot sør reduserers i samsvar med vilkår og at takutspring mot nord har en maks bredde på 1 meter. Tiltakshaver påklaget dette vedtaket, og saken ble oversend til Fylkesmannen. Fylkesmannen kom frem til å ikke ta klagene til følge. Selger opplyser til meglerforetaket per telefon den 20.10.2017 om at garasjen er endret ihht. vedtak fra Fylkesmannen. Det er ikke gitt ferdigattest på garasjen. Evt søknad og godkjenninger for garasje blir kjøpers ansvar.

Det ble søkt om godkjenning av oppføring av redskapsbod på betongfundament på gnr 134, bnr 26 i Ålesund kommune den 30.07.2012. Det kom inn naboklager som førte til klagesak ang. denne redskapsboden. Klagen i saken førte imidlertid ikke frem. Ifølge matrikkelrapport for gnr 134, bnr 26 i Ålesund kommune ble det gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for garasjeuthus anneks til bolig den 21.06.2013. Selger opplyser på telefon den 20.10.2017 at det er støpt grunnmur for dette rett nord for eksisterende garasje. Videre arbeid rundt dette er ikke gjort. Evt. søknad og godkjenninger rundt dette vil bli kjøpers ansvar.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

204 m²

P-ROM

140 m²

Innhold

Leiligheten ligger i første etasje og inneholder bad, hall, stue, spisestue, 3 soverom, vaskerom, toalettrom og bod. Det er også 2 hybler på loft, boder i kjeller, en integrert garasje under terrasse og en frittliggende garasje tilhørende denne seksjonen.

Beliggenhet

Selveierleilighet beliggende i boligbygg fra 1936 på Nørve ca 3,5 km øst for Ålesund sentrum. Nærområdet består i hovedsak av frittliggende byvillaer og noe konsentrerte boliger. Ungdomsskole og butikk i nærheten. Gangavstand til NTNU og NMK. Kort veg til badestrand på Volsdalsberga og byfjellet Aksla.

Adkomst

Eiendommen ligger i nærheten av Esso på Nørve. Kjør Borgundvegen som går nord for Nørvegata. Eiendommen ligger nord for avkjørsel til Hundværsgata.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Denne seksjonen har en integrert garasje under terrasse, samt en frittliggende garasje. Tilhørende seksjonen er også asfaltert biloppstillingsplass på tomt med plass til ca 3 biler.

Oppvarming

Det er gulvvarme på toalettrom, bad og vaskerom i første etasje. Peis med innsats på kjøkken i første etasje. Det er også montert en varmepumpe på kjøkkenet. På stuen er det laget plass til ildsted.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 4 000 000,-

Ligningsverdi

kr 859 721,-
Megler

Espen Johansen

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 922 41 140

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886123

no image

SENTRUM - ...
kr 4 000 000,00

Antall soverom: 6

Selveier, 83886123

no image

BRUNHOLMEN...
kr 3 550 000,00
Primærrom: 124 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 83886123

no image

Åse - Pen ...
kr 2 750 000,00
Primærrom: 71 m²
Antall soverom: 2

Selveier, 83886123

no image

Sentrum - ...
kr 2 290 000,00
Primærrom: 60 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Borgundvegen 225a snr 1
ÅLESUND 6008


Pris

Prisantydning:

kr 4 000 000,00

Ligningsverdi: kr 859 721,00

Verditakst: kr 4 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 2 689,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : leilighet
Byggeår : 1936
Bruksareal: 204 m²
Primærrom: 140 m²
Antall soverom : 3
Etasje : 1
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1260 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 134
Bruksnr: 26
SNR: 1
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 67 - 02005114 Publisert: 18.10.2017 TilDato: 24.02.2018
Megler

Espen Johansen Navn :
922 41 140 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler