Vigra - Tiltalende enebolig på ett plan. Vannbåren varme, 4 soverom og dobbel garasje. Solrik og sjønær tomt

Borniteigen 30 ligger fint til i enden av et rolig og barnevennlig boligfelt. Fra eiendommen er det kort vei til turområder både ved sjø og fjell. Boligen ble oppført i 2009 og fremstår moderne med tanke på farger og innredninger. Boligen har dessuten en praktisk planløsning med alt på ett plan. Den har vannbåren varme samt 2 bad og 4 soverom. Flott kjøkken med integrerte hvitevarer samt en lys og fin stue. Boligen har også solrik terrasse med god utsikt. Det er god plass til parkering på tomten samt i dobbel garasje. Fra garasjen har man dør inn til vaskerommet, noe som gjør at man går tørrskodd inn året rundt. På vaskerommet er også anlegget for vannbåren varme plassert.

Velkommen til visning!

Adresse

Borniteigen 30
VIGRA 6040

BRA

171 m²

P-ROM

140 m²

Innhold

Boligen er på ett plan og inneholder vindfang, vaskerom, gang, 4 soverom, bad/wc, bad/wc, stue, kjøkken, garderobe og garasjerom. Kryploft med tilkomst fra luke i gang.

Parkering

Tomten har tilkomst og biloppstilling med gruset dekke. Integrert garasje med god plass til 2 biler.

Oppvarming

Det er montert anlegg med vannbåren varme med fordeling av varme i gulvene. Det er montert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er installert en elementpipe fra byggeår, men denne er ikke tilsluttet et ildsted per i dag.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert byggefelt på Synnes på Vigra i Giske kommune. Nærområdet er i hovedsak bestående av eneboligbebyggelse og tomannsboliger etc. Det er en rekke nye boliger i området.

Adkomst

Fra Ålesund til Valderøya via undersjøiske tunneler. Fortsett rett frem mot flyplassen. Etter at du har passert flyplassen tar du til venstre ved skilt mot Synnes. Kjør så videre rett frem til du møter Fotballstadion på høyre side. Her tar du til høyre og fortsetter så rett frem til neste kryss. Her kjører du rett frem mot Synnesvågen. Kjør ca 300-400 m og ta så til venstre ned i feltet. Deretter tar du til høyre igjen og du vil da finne boligen på venstre side i enden av feltet.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Prisantydning

kr 3 490 000,-

Ligningsverdi

kr 681 603,-

Kommunale avgifter

kr 14 759,-

Adresse

Borniteigen 30
VIGRA 6040

Kommunale avgifter

kr 14 759,-

Beskrivelse

Borniteigen 30 ligger fint til i enden av et rolig og barnevennlig boligfelt. Fra eiendommen er det kort vei til turområder både ved sjø og fjell. Boligen ble oppført i 2009 og fremstår moderne med tanke på farger og innredninger. Boligen har dessuten en praktisk planløsning med alt på ett plan. Den har vannbåren varme samt 2 bad og 4 soverom. Flott kjøkken med integrerte hvitevarer samt en lys og fin stue. Boligen har også solrik terrasse med god utsikt. Det er god plass til parkering på tomten samt i dobbel garasje. Fra garasjen har man dør inn til vaskerommet, noe som gjør at man går tørrskodd inn året rundt. På vaskerommet er også anlegget for vannbåren varme plassert.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 3 490 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 3 590 502,-Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Enebolig med integrert garasje bygget i 2009. Boligen fremstår med standard fra byggeår, men med noen oppgraderinger. Boligen er bygget med plate på mark og har en etasje. Den er innholdsrik, har god påkostet standard og fremstår tidsriktig og tiltalende. Den integrerte garasjen er romslig med god plass til 2 biler. Stort hyllesystem i bakkant samt loft for lagring. Kryploft i huset med tilkomst fra luke i gang.

Boligen har ringmursystem med betong, antar fundamentert til fast masse. Det er etablert drenering av plastrør rundt boligen. Yttervegger i bindingsverk kledd med liggende trepanel. Isolasjon i bindingsverket antas å være 200 millimeter utifra byggeår. Takkonstruksjonen er av W-takstoler i trekonstruksjon. Det er kryploft med tilkomst via stige/ luke i himlingen. Taktekkingen består av pappshingel. Takrenner av metall/ aluminium. Luftehatter/pipetrekk. Vinduer med 2-lags isolerglass/ energiglass fra byggeår. Det er montert sprosser på vinduene. Vinduer i vedlikeholdsfri utførelse. Yttedøren er en hvit dør med små glassfelt. Balkongdøren er en vedlikeholdsfri dør med glass. Det er i senere tid bygget stor terrasse mot syd.

Tomten

Ca. 777,9 m² eiet tomt. Tomten er pent opparbeidet med plen, tilkomst og biloppstilling med gruset dekke. Det er i senere tid bygget en stor terrasse i tilknytning til boligen. Boligen er beliggende i enden av byggefeltet og grenser i henhold til kommuneplanens arealdel til LNF-område mot syd. Det er planlagt mer utbygging av området mot vest. Selger opplyser at le-beplantningen av grantrær mot syd blir hogd ned, dette som et tiltak fra beboere i feltet. Selger opplyser at dette vil skje i løpet av 2018. Videre opplyser selger at utbygger av området mot vest vil fjerne grantrær mot vest.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boliger i henhold Reguleringsplan for Synnes Byggefelt, Syd, vedtatt i 1990. Deler av eiendommen mot vest er avmerket som frisiktsone. Syd for boligen er det i henhold til denne planen innregulert en gang- og sykkelvei som ikke er opparbeidet per i dag. Syd for denne igjen er det regulert til boliger - ubebygd per i dag. Vest for eiendommen passerer Bureisningsvegen. Videre mot vest er det regulert til frittliggende boligbebyggelse - ubebygd per i dag. Tilkomstveien Borniteigen grenser til eiendommen mot nord. Tomtene i langs Borniteigen er stort sett utbygd med boliger.

Det gjøres dog opperksom på at deler av eiendommen mot syd samt området syd for eiendommen i henhold til Kommuneplanens arealdel 2009-2021 er avsatt til Landbruk, Natur og Friluftsområde. Dette avviker fra ovennevnte reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel 2009-2021 ble vedtatt i 2009 og gjelder foran ovennevnte detaljreguleringsplan, Reguleringsplan for Synnes Byggefelt, Syd, vedtatt i 1990. Dette fremkommer også av bestemmelsene tilknyttet arealplanen. Til orientering er nevnte kommuneplan under rullering, men i følge kommunen så er det så langt ikke foreslått å omdisponere arealet sør for denne eiendommen.

Utsnitt av reguleringskart samt utsnitt av kommuneplanens arealdel er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Giske kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
2008/305275-2/200 16.04.2008 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighetshaver: GISKE KOMMUNE
ORG.NR: 964 980 721
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Bestemmelse om gjerder, plenar m.m

Dvs: Kommunen kan, verderlagsfritt, grave på tomten for utbedring av teknisk anlegg. Private veier, gjerder, plener mm skal settes i samme stand som før arbeidet begynte.

2008/305275-3/200 16.04.2008 BESTEMMELSE OM GJERDE

Dvs: Gjerdeplikten påhviler eier av gnr 6, bnr 247 i Giske kommune.

2008/305275-4/200 16.04.2008 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
Rettighetshaver: GISKE KOMMUNE
ORG.NR: 964 980 721
Byggefrist 1 år fra tinldelingsdato
Bestemmelse om tilbakeskøyting til kommunen til samme pris.

Dvs: Dersom eiendommen ikke blir bebygd innen 1 år fra tildelingsdato, skal tomten overskjøtes til Giske kommune for samme pris den ble kjøpt for. Meglerforetaket har sendt en forspørsel til Giske kommune og bedt dem slette dette heftet da eiendommen ble bebygd innenfor fristen.


GRUNNDATA
2007/115987-1/200 09.01.2007 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1532 GNR: 6 BNR: 233

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybelrom som en del av hovedboligen forutsetter godkjennelse fra kommunen på søknad om innredning til varig opphold. De som kan ha interesse av å leie ut, oppfordres til å undersøke hvilke formelle og bygningsmessige krav som må oppfylles for å få godkjenning som nevnt. Slike opplysninger kan normalt skaffes ved henvendelse til kommunen. Det understrekes at verken selger eller megler har undersøkt hvilke tiltak som må gjennomføres.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil det være omfattet av kravet.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn. I følge selgers enenerklæring som følger vedlagt i prospekt så er ikke selger kjent med at det er foretatt radonmålinger på eiendommen.

Ferdigattest

Det foreligger en midlertidig brukstillatelse knyttet til enebolig oppført på gnr 6, bnr 247 i Giske kommune datert 22.05.2008. I følge merknader i den midlertidige brukstillatelsen står det at brannvarsler skal være montert i boligen før den tas i bruk. Det er ikke montert ildsted i boenheten. Ildsted må ikke monteres og ikke tas i bruk før disse er godkjent av brannsyn og meldt til kommunen. Tilkomst for feiing og vedlikehold av pipe er sikret. Det skal være lagt stikkrenne min 8" under vei for tilkomst til boligtomten. Det er ikke søkt om ferdigattest. Dette blir evt. kjøper ansvar.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

171 m²

P-ROM

140 m²

Innhold

Boligen er på ett plan og inneholder vindfang, vaskerom, gang, 4 soverom, bad/wc, bad/wc, stue, kjøkken, garderobe og garasjerom. Kryploft med tilkomst fra luke i gang.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et etablert byggefelt på Synnes på Vigra i Giske kommune. Nærområdet er i hovedsak bestående av eneboligbebyggelse og tomannsboliger etc. Det er en rekke nye boliger i området.

Adkomst

Fra Ålesund til Valderøya via undersjøiske tunneler. Fortsett rett frem mot flyplassen. Etter at du har passert flyplassen tar du til venstre ved skilt mot Synnes. Kjør så videre rett frem til du møter Fotballstadion på høyre side. Her tar du til høyre og fortsetter så rett frem til neste kryss. Her kjører du rett frem mot Synnesvågen. Kjør ca 300-400 m og ta så til venstre ned i feltet. Deretter tar du til høyre igjen og du vil da finne boligen på venstre side i enden av feltet.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Parkering

Tomten har tilkomst og biloppstilling med gruset dekke. Integrert garasje med god plass til 2 biler.

Oppvarming

Det er montert anlegg med vannbåren varme med fordeling av varme i gulvene. Det er montert balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det er installert en elementpipe fra byggeår, men denne er ikke tilsluttet et ildsted per i dag.

Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 3 490 000,-

Ligningsverdi

kr 681 603,-
Megler

Lennart Tetlie

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 913 75 491

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Borniteigen 30
VIGRA 6040


Pris

Prisantydning:

kr 3 490 000,00

Ligningsverdi: kr 681 603,00

Verditakst: kr 3 500 000,00

KommunaleAvgifter: kr 14 759,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 2009
Bruksareal: 171 m²
Primærrom: 140 m²
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 778 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1532
Gårdsnr: 6
Bruksnr: 247
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage
  • Bademuligheter
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 90 - 02005032 Publisert: 06.09.2017 TilDato: 21.02.2018
Megler

Lennart Tetlie Navn :
913 75 491 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler