Kontorlokale med gode parkeringsmuligheter

Stort kontorlokale med gode parkeringsmuligheter beliggende på Veibust.
Eiendommen er tidligere Veibust skole og arealet er godkjent bruksendret fra offentlige formål til kontorformål. Denne seksjonen ligger i 2. etasje og inneholder 2 klasserom/allrom, 3 kontor, kjøkken, 2 toalettrom, gang, vindfang og kott.

Velkommen til visning

Adresse

Reitehaugen 8
EIDSNES 6037

BRA

189 m²

BTA

203 m²

Innhold

Seksjonen er beliggende i andre etasje av bygget og inneholder 2 klasserom/allrom, 3 kontor, kjøkken, 2 toalettrom, gang, vindfang og kott.

Parkering

Eiendommen er delt i 2 seksjoner med felles parkeringsareal med gode parkeringsmuligheter.

Oppvarming

Elektriske panelovner som er styrt av termostat.

Dersom rommene ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Beliggenhet

Næringsseksjon beliggende i andre etasje på gamle Veibust skule på Eidsnes. Seksjonen har endret formål fra offentlig til kontor. Området rundt er etablert med mekanisk
industri, slip, verksteder, produksjonsbedrifter og spedisjon etc og det vil være et marked for kontorfasiliteter i området. Enten for eksisterende bedrifter i nærmiljøet som trenger ekstra kontorplass eller for nyetablerte bedrifter. Området er godt etablert som næringsområde, men eiendommen ligger litt i utkanten og har begrenset mulighet for profilering og synliggjøring av virksomhet.

Adkomst

Fra Moa, kjør over Vegsundbroa. Ta ned til høyre etter broen og følg veien nordover. Ta så til venstre og følg Veibuststranda ca 350 meter. Ta så opp til venstre og følg veien ca 150 meter. Ta så inn til høyre og du får bygningen på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Prisantydning

kr 1 300 000,-

Kommunale avgifter

kr 14 000,-

Adresse

Reitehaugen 8
EIDSNES 6037

Kommunale avgifter

kr 14 000,-

Beskrivelse

Stort kontorlokale med gode parkeringsmuligheter beliggende på Veibust.
Eiendommen er tidligere Veibust skole og arealet er godkjent bruksendret fra offentlige formål til kontorformål. Denne seksjonen ligger i 2. etasje og inneholder 2 klasserom/allrom, 3 kontor, kjøkken, 2 toalettrom, gang, vindfang og kott.

Velkommen til visning

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 300 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 333 752,-

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Næringsseksjon på en etasje beliggende på Reitehaugen i Sula Kommune. Seksjonen er en del av tidligere Veibust skole og arealet er godkjent bruksendret fra offentlige formål til kontorformål. Underetasje blir brukt som grendahus.

Bygget er oppført med grunnmur i mur-/betongkonstruksjoner som er malt utvendig. Yttervegger av bindingsverk med stående og liggende bordkledning utvendig. Takkonstruksjon av w-takstoler tekket med shingelpapp. Vinduer av treverk med 2-lags isolerglass. Beslag og renner i metall. Overbygd inngangsparti med støpt platting/trapp.
Utvendige fasader bærer preg av noe overflateslitasjer og står foran generelt vedlikehold.

Tomten

Ca. 3 125,1 m² eiet tomt. Tomten gjelder hele sameiet. Eiendommen ligger i lett skrånende terreng og tomten er opparbeidet med asfaltert innkjørsel og biloppstillingsplass samt noe naturtomt med trær og busker.

Deler av tomten er tinglyst som fellesareal og deler er tinglyst som eksklusivt tilleggsareal til de to seksjonene. Denne seksjonens eksklusive tilleggsareal utgjør 1 517,6 m². Situasjonsplan som viser tomteinndelingen er vedlagt i prospekt.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til offentlig bebyggelse i henhold til Reguleringsplan for Reitehaug statfestet av kommunestyret den 04.02.1993. Nord og vest for eiendommen er det regulert til friområde (park, tur, lek). Mot nordøst og sydvest er det regulert til boliger. Øst for eiendommen og Reitehaugen er et område regulert til industri.

Det faste utvalget for plansaker ga i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon til bruksendring av første etasje av Veibust skule sine gamle lokaler slik at etasjen fikk endret formål fra offentlig formål til formålet kontor. Begrunnelsen var at ønsket bruk som kontor ikke ville være sjenerende for naboer eller byggets underetasje som disponeres av Veibust grendalag. Formålendringen er såpass liten at selv om den omsøkte dispensasjonen ble gitt så ville ikke dette medføre at reguleringsplanens intensjon ble vesentlig tilsidesatt. Vedtak om bruksenring ble gitt den 14.06.2016.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Sula kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei (Kvasnesvegen), via privat vei (Reitehaugen). Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Det gjøres oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.


Heftelser i eiendomsrett:
1978/6215-1/58 31.10.1978 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
RETTIGHETSHAVER: KNR: 1531 GNR: 60 BNR: 21
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 1531 GNR: 60 BNR: 20
Dvs: Eier av gnr 660, bnr 21 har lov til å legge og holde vedlike rørledninger for vann og kloakk over eiendommen. Plasseringen av ledningene skal avtales med teknisk etat i kommunen. Eieren av gnr 60, bmr 21 er forpliktet til å rydde opp etter seg og holde vedlike ledningene slik at de ikke virker skjemmende for omgivelsene.

GRUNNDATA
2016/170370-1/200 26.02.2016 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 2
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Grunn
Sameiebrøk: 91/200
For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Seksjonen kan leies ut i sin helhet til kontorformål.

Ferdigattest

Det foreligger en ferdigattest knyttet til nybygg, skole/forsamlingshus oppført på gnr 60, bnr 20 i Sula kommune. Ferdigattesten er datert 10.03.1981.

Det faste utvalget for plansaker ga i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon til bruksendring av andre etasje av Veibust skule sine gamle lokaler slik at etasjen fikk endret formål fra offentlig formål til formålet kontor. Vedtak om bruksenring ble gitt den 14.06.2016. I følge igangsettingstillatelse for bruksendring opplyses det at "Tiltaket eller del av det må ikkje takast i bruk utan at ferdigattest eller mellombels bruksløyve er gitt. Jf. plbl § 21-10." I følge Sula kommune er dette en standardtekst som følger med alle vedtak, men i følge Byggesaksavdelingen gjelder ikke dette for denne typen brukstillatelser.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.
• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.
• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.
• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.
• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke anledning til å tegne Boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

BRA

189 m²

BTA

203 m²

Innhold

Seksjonen er beliggende i andre etasje av bygget og inneholder 2 klasserom/allrom, 3 kontor, kjøkken, 2 toalettrom, gang, vindfang og kott.

Beliggenhet

Næringsseksjon beliggende i andre etasje på gamle Veibust skule på Eidsnes. Seksjonen har endret formål fra offentlig til kontor. Området rundt er etablert med mekanisk
industri, slip, verksteder, produksjonsbedrifter og spedisjon etc og det vil være et marked for kontorfasiliteter i området. Enten for eksisterende bedrifter i nærmiljøet som trenger ekstra kontorplass eller for nyetablerte bedrifter. Området er godt etablert som næringsområde, men eiendommen ligger litt i utkanten og har begrenset mulighet for profilering og synliggjøring av virksomhet.

Adkomst

Fra Moa, kjør over Vegsundbroa. Ta ned til høyre etter broen og følg veien nordover. Ta så til venstre og følg Veibuststranda ca 350 meter. Ta så opp til venstre og følg veien ca 150 meter. Ta så inn til høyre og du får bygningen på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Parkering

Eiendommen er delt i 2 seksjoner med felles parkeringsareal med gode parkeringsmuligheter.

Oppvarming

Elektriske panelovner som er styrt av termostat.

Dersom rommene ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Prisantydning

kr 1 300 000,-
Megler

Ole Christian Walderhaug

Avd. leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 928 06 440

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Reitehaugen 8
EIDSNES 6037


Pris

Prisantydning:

kr 1 300 000,00

Verditakst: kr 1 300 000,00

KommunaleAvgifter: kr 14 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : næring salg

Eiendomstype : kontor
Byggeår : 1978
Bruttoareal: 203 m²
Bruksareal: 189 m²
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 3125 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1531
Gårdsnr: 60
Bruksnr: 20
SNR: 2
Fasiliteter

  • Parkering

Om annonsen
Tindenrt: 41 - 02004933 Publisert: 11.01.2018 TilDato: 11.05.2018
Megler

Ole Christian Walderhaug Navn :
928 06 440 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler