Velholdt enebolig på populære Lerstadtoppen. Boligen ligger i en rolig endegate og har meget fin sydvendt tomt med gode solforhold og skjermet beliggenhet. Selve boligen går over to etasjer og har blant annet 3 soverom, stue, kjøkken, kjellerstue, garderoberom, 2 bad og eget vaskerom. God planløsning i boligen!

Velkommen til visning!

Adresse

Lerstadtoppen 23
ÅLESUND 6014

BRA

263 m²

P-ROM

221 m²

Innhold

Boligen går over to etasjer og kryploft. I underetasje er det kjellerstue, hall/trapperom, 2 soverom, redskapsbod/verksted, vaskerom, bad, gang og bod. Første etasje inneholder stue, kjøkken, garderoberom, bad, hall/trapperom og soverom. Det er i tillegg oppført en utvendig bod på 13 m², en hagestue på 9 m² og ved/redskapsbod på 16 m² på eiendommen.

Parkering

Parkeringsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Montert varmepumpe i kjellerstuen (2008), varmekabler i store deler av underetasjen og på badet i første etasje. Ildsted i stue og kjellerstue.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Beliggenhet

Meget attraktiv og solrik beliggenhet på Lerstadtoppen i Ålesund kommune. Eiendommen ligger i en endegate. Sentral beliggenhet ca 4 km vest for Moa og ca 8 km øst for Ålesund sentrum. Veletablert boligfelt. Kort vei til barneskole og barnehage. Fine turområder i områdene rundt både Lerstadvannet, Hatlaåsen og Høgenakken. Kort avstand til sjø i Lerstadvika.

Adkomst

Ta opp til Lerstadtoppen fra Lerstadvegen. Følg så veien oppover mot toppen (vest). Ta så ned til venstre mellom Lerstadtoppen 15 og 25. Følg deretter veien til endes.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Prisantydning

kr 4 990 000,-

Ligningsverdi

kr 1 195 841,-

Kommunale avgifter

kr 7 332,-

Adresse

Lerstadtoppen 23
ÅLESUND 6014

Kommunale avgifter

kr 7 332,-

Beskrivelse

Velholdt enebolig på populære Lerstadtoppen. Boligen ligger i en rolig endegate og har meget fin sydvendt tomt med gode solforhold og skjermet beliggenhet. Selve boligen går over to etasjer og har blant annet 3 soverom, stue, kjøkken, kjellerstue, garderoberom, 2 bad og eget vaskerom. God planløsning i boligen!

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 4 990 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 5 128 002,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Enebolig med underetasje, første etasje og kryploft. Fundamentert med støpte betongsåler. Støpt gulv på grunn. Grunnmur i murt konstruksjon. Drenering fra byggeår, ukjent type. Bindingsverk yttervegger. Malt strukturert overflate på grunnmurer. Yttervegger med liggende bordkledning. Vinduer og verandadører med 3-lags isolerglass i første etasje og vinduer med 2-lags isolerglass i underetasjen. Det er montert solskjerming på vinduer mot syd/vest i første etasje. Noen av dem er vind- og solstyrt. Yttertak konstruert med tretakstoler. Luftespalter mot rafter. Luftespalter i kassekledning. Yttertaket er tekket med Zanda takstein med takrenner/nedløp, nytt i 2012. Selger informerer om at det ved ekstremvær kommer inn små mengder vann ved pipen på vestsiden. I følge selger vil dette bli ordnet av VBB Blikk AS før overtagelse (arbeid er bestilt). Etasjeskillere av trebjelkelag i huset.Veranda syd/vest på ca 16 m². Belagt med flis og terrassebord av kompositt, inngang fra veranda til hagestue (sammenføyd med veranda). Flislagt terrasse mot øst på ca 18 m². Både veranda og terrasse har utgang fra stuen i første etasje.

Uteboder er oppført i betongkonstruksjoner med flislagt gulv. Bodene er oppført i tilknytning til underetasjen. Det er innlagt strøm til bodene.

Hagestuen er oppført på støpt altan inn til huset, flislagt gulv, yttervegg av murtkonstruksjon og glasskyvedør mot veranda. Innlagt strøm til hagestuen.

Ved/redskapsbod er oppført i betongkonstruksjoner med flislagt gulv. Boden er i tilknytning til underetasjen.

Tomten


Sydvendt tomt som er pent opparbeidet med grøntareal, trær, blomsterbed/beplantning og gråsteinsmurer. Belegningsstein på nordsiden foran huset. Støpte trapper med skiferflis til hovedytterdør, på øst og vestsiden av huset. Asfaltert innkjørsel/biloppstillingsplass. Gode solforhold.

Det gjøres oppmerksom på at deler av opparbeidet hage mot vest/nordvest ikke ligger på egen grunn. Dette arealet er i henhold til gjeldende reguleringsplan regulert til naturområde (tilhørende hovedbruket) og annen veigrunn/grøntareal (tilhørende kommunen). Kontakt ansvarlig megler for mer informasjon.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse i henhold til Reguleringsplan for E136 Breivik - Lerstad. Mot syd og vest grenser eiendommen til et regulert naturområde. Mot nordvest er det innregulert annen veigrunn - grøntareal.

I et område syd og vest for eiendommen foreligger det større reguleringsplaner knyttet til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (utbygging av veisystem, innkjørsel tunnell m.m.). Konferer ansvarlig megler for ytterligere informasjon.

Utsnitt av reguleringskart med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Reguleringsbestemmelser kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Ålesund kommune.

Komm. tilknytning

Offentlig vei. Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløp via private stikk- og fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1984/1798-2/58 15.03.1984 FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: ÅLESUND KOMMUNE

Dvs: Dersom det ikke er påbegynt arbeider på bygg i henhold til lovlig byggetillatelse på tomten innen 5 år med kontinuerlig framdrift, har selger rett til å utpeke ny kjøper som tomteeieren plikter å overdra tomten til. Selgeren kan også kreve å få tomten tilbakeskjøtet til seg eller slektninger i rett opp- og nedstigende linje og i sidelinjer så nær som barn av søsken. Det samme gjelder dersom kjøper ønsker å videreselge tomten før ferdigattest er utstedt, til andre enn kjøperens slektninger i rett opp- og nedstigende linje og i sidelinje så nær som barn av søsken. Førkjøpsrett/løsningsrett skjer til samme pris som ble betalt av kjøper, med tillegg av dokumenterte utlegg til opparbeidelse m.v. Dette skal ikke i noe tilfelles betales renter av tomtepris og dokumenterte utlegg.

Hvorfor Ålesund kommune er oppført som rettighetshaver i grunnboken er usikkert, men det antas at dette er snakk om en feilregistrering. Reell rettighetshaver i henhold til tinglyst skjøte/forkjøprsrett er tidligere grunneier Ivar Karsten Lerstad, samt hans slektninger i rett opp- og nedstigende linje og i sidelinjer så nær som barn av søsken.

Det ble den 20.06.2017 sendt en forespørsel til Statens Kartverk der de er bedt om å vurdere denne forkjøpsretten slettet, da meglerforetaket mener at den åpenbart er opphørt. Svar på forespørsel avventes. Kontakt ansvarlig megler for mer informasjon.

1984/1798-3/58 15.03.1984 BESTEMMELSE OM VEG

Dvs: Se informasjon under.

1984/1798-4/58 15.03.1984 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse vedk. tekniske anlegg
Rettighetshavere: Kommunen, Everket og Televerket
Med flere bestemmelser

Dvs: Grunneieren er forpliktet til å gi Ålesund kommune, Ålesund og Sula Elektrisitetssverk og Televerket rett til uten vederlag å nytte grunnen til anlegg og vedlikehold av nødvendige rørledninger, kabler, kabelkasser og master. For ledningsanlegg som legges utenfor gategrunn har Ålesund kommune rett til å foreta vedlikehold og eventuell omlegging i 4,0 m bredde uten å måtte betale erstatning til grunneieren. I forbindelse med ordningen av tilknytning til de tekniske anlegg, forplikter tomteeieren seg til å påhefte eiendommen klausul om at tilgrensende tomt(-er) har rett til fremføring av stikkledninger for vann, spillvann og overvann med nødvendig rett til framtidig vedlikehold av slike, samt gjensidig veirett til felles avkjørsler.

GRUNNDATA
1983/4216-1/58 15.06.1983 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1504 GNR: 38 BNR: 1

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Ingen rettigheter registrert.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Registrert som enebolig med en bo-/bruksenhet i matrikkelen. Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Utleie av hybel som en del av hovedboligen forutsetter godkjennelse fra kommunen på søknad om innredning til varig opphold. De som kan ha interesse av å leie ut, oppfordres til å undersøke hvilke formelle og bygningsmessige krav som må oppfylles for å få godkjenning som nevnt. Slike opplysninger kan normalt skaffes ved henvendelse til kommunen. Det understrekes at verken selger eller megler har undersøkt hvilke tiltak som evt. må gjennomføres.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn. Det ble utført randonmålinger på eiendommen i 2012. Radonmålingsrapport er vedlagt i prospekt.

Ferdigattest

Det foreligger godkjente hustegninger datert 10.08.1983 samt en godkjennelse av et tilbygg til bolig mot vest datert 20.02.1984. Midlertidig brukstillatelse knyttet til nybygg boligbygg oppført på gnr 38, bnr 290 i Ålesund kommune er datert den 13.07.1984. Det foreligger ingen ferdigattest. Ferdigattest utstedes imidlertid ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Det gjøres dog oppmerksom på at deler av veranda er gjenbygd og tillaget som en hagestue. Dette fremkommer ikke av de godkjente tegningene. Det forekommer også noen andre mindre fasademessige endringer som avviker i forhold til tegningene. Meglerforetaket har ikke undersøkt om dette dreier seg om et søknadspliktig tiltak. Evt. søknad blir kjøpers ansvar. Godkjente tegninger følger vedlagt i prospekt.

Godkjent planløsning av hovedetasje stemmer med dagens planløsning, med unntak av at ett inntegnet soverom per i dag benyttes som garderoberom. I underetasje er rom godkjent som disponibelt areal innredet til kjellerstue. Rom godkjent som sport/redskapsbod (innredet som verksted) er av takstmann omtalt som soverom. Bruksendring fra tilleggdel (disponibelt areal, boder etc) til hoveddel (kjellerstue, soverom etc) er søknadspliktig. Det er ikke søkt om bruksendring. Evt. søknad blir kjøpers ansvar.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

BRA

263 m²

P-ROM

221 m²

Innhold

Boligen går over to etasjer og kryploft. I underetasje er det kjellerstue, hall/trapperom, 2 soverom, redskapsbod/verksted, vaskerom, bad, gang og bod. Første etasje inneholder stue, kjøkken, garderoberom, bad, hall/trapperom og soverom. Det er i tillegg oppført en utvendig bod på 13 m², en hagestue på 9 m² og ved/redskapsbod på 16 m² på eiendommen.

Beliggenhet

Meget attraktiv og solrik beliggenhet på Lerstadtoppen i Ålesund kommune. Eiendommen ligger i en endegate. Sentral beliggenhet ca 4 km vest for Moa og ca 8 km øst for Ålesund sentrum. Veletablert boligfelt. Kort vei til barneskole og barnehage. Fine turområder i områdene rundt både Lerstadvannet, Hatlaåsen og Høgenakken. Kort avstand til sjø i Lerstadvika.

Adkomst

Ta opp til Lerstadtoppen fra Lerstadvegen. Følg så veien oppover mot toppen (vest). Ta så ned til venstre mellom Lerstadtoppen 15 og 25. Følg deretter veien til endes.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilter ved fellesvisninger.

Parkering

Parkeringsplasser på egen tomt.

Oppvarming

Montert varmepumpe i kjellerstuen (2008), varmekabler i store deler av underetasjen og på badet i første etasje. Ildsted i stue og kjellerstue.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Prisantydning

kr 4 990 000,-

Ligningsverdi

kr 1 195 841,-
Megler

Espen Johansen

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 922 41 140

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01
Adresse

Lerstadtoppen 23
ÅLESUND 6014


Pris

Prisantydning:

kr 4 990 000,00

Ligningsverdi: kr 1 195 841,00

Verditakst: kr 5 000 000,00

KommunaleAvgifter: kr 7 332,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Dokumenter
Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1984
Bruksareal: 263 m²
Primærrom: 221 m²
Antall soverom : 4
Etasje : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1141 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1504
Gårdsnr: 38
Bruksnr: 290
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Peis
  • Parkett
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage
  • Sentralt
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 129 - 02004904 Publisert: 19.06.2017 TilDato: 08.12.2017
Megler

Espen Johansen Navn :
922 41 140 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler