Glomsetvegen 96 er en enkel og sjarmerende hytte med lett tilgjengelighet. Hytten har stor terrasse med veldig gode utsiktsforhold mot Storfjorden. Den har alt på ett plan og består av vindfang, stue, kjøkken, bad og 2 små soverom. Det er innlagt strøm, men ikke vann. Med bil tar det ca 8 min til Skodje og ca 15 min til Moa.

Velkommen til visning!

Adresse

Glomsetvegen 96
SKODJE 6260

BRA

39 m²

P-ROM

38 m²

Innhold

Hytten er på ett plan og inneholder vindfang, kjøkken, stue, 2 soverom og bod. Krypkjeller er ikke måleverdig pga for lav takhøyde.

Parkering

Parkering på egen grunn i avkjørsel fra Fylkesveg 656, der er det plass til en bil. Annen parkering må eventuelt avtales med nabo - grunneier av gnr 13 bnr 15.

Oppvarming

Vedfyring i åpen peis med gnistfanger i stue.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Beliggenhet

Fritidsbolig med opprinnelig byggeår 1948, beliggende i Glomsetvegen 96 i Skodje kommune. Avstand ca 0,9 km syd for Vallekrysset, med bensinstasjon, dagligvarer, gatekjøkken og busstopp. Ca 8 min med bil til Skodje sentrum og ca 15 min til Spjelkavik.

Adkomst

Kjør til Valle og følg veien mot Glomset. Fra Vallekrysset tar det ca 2 minutter med bil før du ser hytten på oppsiden av bilveien.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Prisantydning

kr 590 000,-

Kommunale avgifter

kr 914,-

Adresse

Glomsetvegen 96
SKODJE 6260

Kommunale avgifter

kr 914,-

Beskrivelse

Glomsetvegen 96 er en enkel og sjarmerende hytte med lett tilgjengelighet. Hytten har stor terrasse med veldig gode utsiktsforhold mot Storfjorden. Den har alt på ett plan og består av vindfang, stue, kjøkken, bad og 2 små soverom. Det er innlagt strøm, men ikke vann. Med bil tar det ca 8 min til Skodje og ca 15 min til Moa.

Velkommen til visning!

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 590 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-
4) Boligkjøperforsikring PLUSS kr. 12 000,- (valgfritt)
Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 618 002,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er inkludert Boligkjøperforsikring Pluss, det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 9 200,-
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Fritidsbolig med opprinnelig byggeår 1948. Byggegrunnen er fjell. Ringmur i stein/betong. Grunnmur i sparestein. Isolert bindingsverk 98 mm. Liggende ytterkledning med Ålesundfals. Fornyet ytterkledning på 1990-tallet. Saltak av trekonstruksjoner. Taktekking med pappshingel, montert på 1990-tallet. Vinduer med 2-lags isolerglass i trekarm, sidehengslet med midtpost. produksjonsår 1996. Ett eldre vindu med 2-lags isolerglass i trekarm, soverom nord. Vindu med 1-lags glass i trekarm i bod og krypkjeller. Vinduet i krypkjeller er råteskadet og må skiftes. Trebjelkelag. Undergulv av furubord. Etasjeskilleren er ikke isolert.

Utgang fra vindfang til veranda på ca 17 m² utenfor gavl i syd. Verandaen er delvis overbygget. Rekkverk i treverk. Balkongrekke og terrassedekke er noe slitt. Understøttet til terreng, stedvis provisorisk.

Tomten

Ca. 556,1 m² eiet tomt. Tomten er bratt hellende mot øst, bestående i hovedsak av naturvegetasjon. Det er fin utsikt fra tomten i retning mot Storfjorden i øst. Parkering i avkjørsel fra Fylkesveg 656, plass for en bil.

Regulering

Kjøper er kjent med at området er uregulert, men at det omfattes av kommunens LNF-område (Landbruk, Natur og Friluftsområde). Dette innebærer at det kan hvile restriksjoner på eiendommen vedrørende bygging, riving, tilbygg mm. Kjøper må selv ta kontakt med kommunen for å få godkjenning for eventuelle planer ved eiendommen. Selger fraskriver seg ansvar dersom riving, endring og lignende ikke lar seg gjennomføre. Mot vest passerer høyspentanlegg (restriksjonsområde) dels inn på eiendommen.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel med tegnforklaring er vedlagt prospekt. Bestemmelser og retningslinjer kan ses hos meglerforetaket. Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger knyttet til reguleringsforhold så oppfordrer vi interessenter til å kontakte Skodje kommune.

Komm. tilknytning

Eiendommen ligger til Fylkesveg 656. Det er ikke innlagt vann og det er privat kloakk. Det er ikke installert septiktank på eiendommen. Biologisk gulvklosett. Dusj har i følge selger aldri vært i bruk. Selger har enten tatt med vann hjemmenfra eller samlet vann i et kar i bakkant av hytta med slange ned til hytta. Vaskevann har gått i terrenget. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket ikke har kontrollert om det foreligger eller kreves utslippstillatelse for dette spillvannet.

Servitutter


HEFTELSER
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:
1953/102959-2/58 24.10.1953 BESTEMMELSE OM GJERDE

Dvs: Gjerdeplikten rundt parsellen hviler på parselleieren.

1998/2222-2/58 26.02.1998 URÅDIGHET
BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Full urådighet

Dvs: Eiendommen er Sindre Valdes særeie. Heftet vil bli slettet i forbindelse med hjemmelsovergang.

1998/2222-3/58 26.02.1998 FORKJØPSRETT
Rettighetshaver er Sindre Valdes livsarvinger for kr. 14.658,-
Med flere bestemmelser

Dvs: Livsarvinger etter Sindre Valde skal ha forkjøpsrett til eiendommen. Nødvendige samtykker er innhentet og forkjøpsretten vil bli slettet før overtagelse.

GRUNNDATA
1953/102959-1/58 24.10.1953 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 1529 GNR: 13 BNR: 15

EIENDOMMENS RETTIGHETER
Servitutter:
1953/102959-3/58 24.10.1953 BESTEMMELSE OM VANNRETT
Rettighet hefter i: KNR: 1529 GNR: 13 BNR: 15
Bestemmelse om vannledning

Dvs: Parsellen har rett til å grave brønn på hovedbrukets eiendom og legge vannledning fra denne. Denne retten gjelder da bare på oversiden av parsellen.

Overtakelse

Etter avtale. Angi ønsket overtakelse ved budgivningen.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til fritidsformål.

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil det være omfattet av kravet.

Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Ferdigattest

Etter det Skodje kommune opplyser foreligger det verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for fritidsboligen, og plan og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk kan dermed ikke dokumenteres. Eiendommen har imidlertidig vært i bruk siden 1948. Oppføring av boliger før Plan- og Bygningsloven som trådte i kraft i 1965 var ikke underlagt søknadsplikt. For slike bygninger foreligger det derfor ofte hverken godkjente hustegninger, byggetillatelse eller brukstillatelse/ferdigattest. Dette medfører selvsagt ikke at slike bygninger er å anse som ulovelige per i dag.

Ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Det tas forbehold om endring i offentlige gebyrer. Kjøpesum samt omkostninger innbetales senest per overtagelsesdato. Kjøper er selv ansvarlig for at alle innbetalinger er meglerforetaket i hende til avtalt tid og må selv påse at eventuell bankforbindelse er informert om dette.

Sentrale lover

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Det innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfeller:
• Når selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt.

• Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt, jf. avhendingslova § 3-7.

• Når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke er blitt rettet i tide på en tydelig måte, jf. avhendingslova § 3-8.

• Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhendingslova § 3-9 annet punktum.

• Når bygning og/eller tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren, jf. avhendingslova § 3-3.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått, jf., avhendingslova § 3-10.

Boligselgerforsikring

For denne eiendommen er det tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsdato. Du tegner forsikringen via meglerforetaket, og HELP Forsikring sender forsikringsbevis. Dette er en forsikring megler anbefaler.

Se produktarket til HELP Boligkjøperforsikring lengre bak i salgsoppgaven, for nærmere informasjon.

BRA

39 m²

P-ROM

38 m²

Innhold

Hytten er på ett plan og inneholder vindfang, kjøkken, stue, 2 soverom og bod. Krypkjeller er ikke måleverdig pga for lav takhøyde.

Beliggenhet

Fritidsbolig med opprinnelig byggeår 1948, beliggende i Glomsetvegen 96 i Skodje kommune. Avstand ca 0,9 km syd for Vallekrysset, med bensinstasjon, dagligvarer, gatekjøkken og busstopp. Ca 8 min med bil til Skodje sentrum og ca 15 min til Spjelkavik.

Adkomst

Kjør til Valle og følg veien mot Glomset. Fra Vallekrysset tar det ca 2 minutter med bil før du ser hytten på oppsiden av bilveien.

Det vil bli skiltet med Notar visningsskilt ved åpen visning.

Parkering

Parkering på egen grunn i avkjørsel fra Fylkesveg 656, der er det plass til en bil. Annen parkering må eventuelt avtales med nabo - grunneier av gnr 13 bnr 15.

Oppvarming

Vedfyring i åpen peis med gnistfanger i stue.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Prisantydning

kr 590 000,-
Megler

Lennart Tetlie

Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 913 75 491

Flere fra samme megler

Notar Moa

Amfi Moa Øst, 2.etg
Langelandsvegen 51, 6010
ÅLESUND
www.notar.no
Sentralbord: 71 40 00 00
E-post:
Fax: 71 40 00 01

Lignende eiendommer

Selveier, 83886180

no image

Brusdal - ...
kr 350 000,00
Primærrom: 46 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Glomsetvegen 96
SKODJE 6260


Pris

Prisantydning:

kr 590 000,00

Verditakst: kr 700 000,00

KommunaleAvgifter: kr 914,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : fritid salg

Eiendomstype : hytte
Byggeår : 1948
Bruksareal: 39 m²
Primærrom: 38 m²
Antall soverom : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 556 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1529
Gårdsnr: 13
Bruksnr: 25
Fasiliteter

  • Innlagt strøm
  • Turterreng
  • Bilvei
  • Utsikt
  • Balkong/terrasse

Om annonsen
Tindenrt: 44 - 02004902 Publisert: 19.06.2017 TilDato: 05.11.2017
Megler

Lennart Tetlie Navn :
913 75 491 Telefon :
71 40 00 01 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler