Rimelig enebolig i landlige omgivelser på Leivset. Renoveringsobjekt

Her har du en rimelig enebolig i et landlig og barnevennlig område på Leivset, ca 8 km sør for Fauske sentrum. Boligen ligger innerst i "Vika" og har en flott utsikt utover Salten/Skjerstadfjorden. Boligen er oppført i 1952, er i 1 1/2 etasje pluss kjeller. Hovedetasjen er med vindfang, gang, kjøkken og stue. 2 etasje med gang og 2 soverom. Kjelleren er med gang, bad, innredet rom, kjellerrom og bod. Dette er en eldre enebolig med lav standard og hele bolige er å betrakte som et totalt renoveringsobjekt. Barnehage på Leivset. Barne og ungdomsskole på Finneid. Videregående skole på Fauske. Omkringliggende bebyggelse er med eneboliger og landbrukseiendommer. Ligger i et lite traffikert område, noe som gir lite trafikkstøy. Gode sol og lysforhold.

Adresse

Vika 30
FAUSKE 8211

BRA

121 m²

P-ROM

77 m²

BTA

146 m²

Innhold

Hovedetsjen er med: Vindfang, gang, trapperom, stue og kjøkken
2 etasjen er med gang og 2 soverom
Kjeller har gang, bad, 1 innredet rom( soverom) 1 kjellerrom og bod

Parkering

Parkering på gårdsplass

Oppvarming

Vedfyring. Nyere vedovn med underliggende stålplate i stue. Ellers elektrisk oppvarming. Salten Brann IKS hadde tilsyn den 30.03.2017 av skorstein og ildsteder, registrert avvik på skorstein som var innkledd, se vedlagte anmerkning. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Leivseth, ca 8 km sydøst for Fauske sentrum. Området er bebygget med frittliggende boliger og landbrukseiendommer. Barnehage, barne- / ungdomsskole, idrettsanlegg og butikk på Finneid, ca 4 km nordvest for Leivseth. Off. administrasjon, vg. skoler og øvrige fasiliteter på Fauske. Eiendommen har fin utsikt i sydvestlig retning over Saltdalsfjorden med gode lys og solforhold. Ligger i et lite trafikkert område, slik at det er lite trafikkstøy. Et landlig og roligt område med relativ kort vei til Fauske og Finneid

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved direkte avkjørsel til Leivsetveien. Følg veien helt til du komemr nesten nederst i bakken, sving deretter skarpt til venstre, følg veien et lite stykke frem, sving så til høyre og følg veien frem til avkjørselen til boligen som ligger på venstre side.
Fra avkjørsel på E6 er det ca 2 km til eiendommen. Se vedlagte veibeskrivelse i prospektet. Visningsskilt vil være satt ut ved annonserte visninger

Prisantydning

kr 760 000,-

Ligningsverdi

kr 323 556,-

Kommunale avgifter

kr 6 093,-

Adresse

Vika 30
FAUSKE 8211

Kommunale avgifter

kr 6 093,-

Beskrivelse

Her har du en rimelig enebolig i et landlig og barnevennlig område på Leivset, ca 8 km sør for Fauske sentrum. Boligen ligger innerst i "Vika" og har en flott utsikt utover Salten/Skjerstadfjorden. Boligen er oppført i 1952, er i 1 1/2 etasje pluss kjeller. Hovedetasjen er med vindfang, gang, kjøkken og stue. 2 etasje med gang og 2 soverom. Kjelleren er med gang, bad, innredet rom, kjellerrom og bod. Dette er en eldre enebolig med lav standard og hele bolige er å betrakte som et totalt renoveringsobjekt. Barnehage på Leivset. Barne og ungdomsskole på Finneid. Videregående skole på Fauske. Omkringliggende bebyggelse er med eneboliger og landbrukseiendommer. Ligger i et lite traffikert område, noe som gir lite trafikkstøy. Gode sol og lysforhold.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 760 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 780 252,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:

- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Boligen er oppført i 1952 og er i 1 1/2 etasje med kjeller. Støpt sålefundament på leire / sand grunn. Støpt grunnmur, utvendig med 5 cm grunnmursplater upusset over terreng, innvendig pusset. Støpt kjellergulv. Yttervegger av vibro murblokk, utvendig pusset og innvendig utlektet og platekledd. Etasjeskiller av trebjelkelag. Utvendig stedvis riss i puss og malingsavskalling. Saltak. A - tak konstruksjon med taksperrer, tro og eternitt taktekking. Tak er tildels mosegrodd og vindskier / vannbord med fukt og råteskader. Loft er ikke kontrollert på grunn av manglende adkomst. Metall takrenner og nedløpsrør, et nedløp er frakoplet. Takstige montert. Se vedlagte takst for ytterlgiere spesifikasjoner

Tomten

Eiendomstomt på ca 1614 m². Tomten er lett skrående i sydvestlig retning, har opparbeidet hage med plen og en del beplantning. Adkomst fra kommunal vei med gruset privat oppkjørsel og parkeringsplass. Strekkmetall trapp til hovedinngang, veggmontert utelys.

Regulering

Området ligger inn under planbestemmelser Fauske kommune 2009 - 2021.
I kartgrunnlag er området angitt som LNF - A. Utdrag: § 3.1 a) Innenfor områder merket med LNF-A tillates ikke andre tiltak en de som er knyttet til stedbunden næring, jfr. Plan og bygningslovens § 20-4, nr 2. Komplette planbstememlser som er gjeldende, følger vedlagt

Tillegg til salgsoppgave vedrørende gjeldende plan for eiendommen med gnr 84 bnr 191 i Fauske kommune. Adresse: Vika 30. 8211. Fauske
Fauske kommune opplyser følgende: Den gjeldende planen er basert på plan- og bygningsloven fra 1985. Jeg har lagt ved en lenke til denne loven, men kort sagt så må man søke om dispensasjon fra arealplanen hvis man ønsker å gjennomføre boligrelaterte byggetiltak på denne tomten. http://www.skoledata.net/Kommune/Lover/Planogbygning/plaby06.htm#a4
På kommunekart.com finner du forslag til kommuneplanen som er lagt ut til høring, men ikke vedtatt enda. Selger og kjøper må forholde seg (enn så lenge) til gjeldende planen etter PBL 1985. Det er viktig å gi beskjed til kjøpere at vi har lagt ut en ny plan til høring (høringsperiode er utgått), etter pbl 2008, og planen skal antagelig ferdigbehandles i kommunestyret den 22. mars. Med forbehold om at planen da blir vedtatt som foreslått, vil følgende formål gjelde: «LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.» (se forslag til bestemmelser § 5.1)
For hele forslag til kommuneplanens arealdel på vår hjemmeside: http://www.fauske.kommune.no/hoering-kommuneplanens-arealdel-fauske-kommune.5870098-199610.html

Komm. tilknytning

Veien fra den kommunale og opp til boligen er privat og ligger innenfor naboeiendommens grenser. Det foreligger ikke avtale eller tinglyst veirett for denne bolige og ny kjøper oppfordres til å få dette formalisert. Privat kloakkanlegg med direkte utløp i sjøen. Septik tømmes av Fauske kommune. Tilkoplet privat vannverk, Indre Leivset Vannverk med orgnr: 819318522. Vannforsyning for inntil 19 husstander, iflg. opplysninger hentet fra Brønnøysund. Styrets leder er Knut Roger Pettersen, telefon: 41634639
Eiendomsmegler oppfordrer interessenter til å kontakte Vannverket med tanke på dokumentasjon er iht. gjeldende lovverk, vedrørende vann, vannkvalitet med mere

Servitutter

1895/900025-1/74. Erklæring/avtale. Tinglyst 01.05.1895: Visse bygninger unntatt - se historisk grunnbok. Overført fra Knr: 1841 Gnr 84 Bnr 11. Meglers merknad: Denne heftelsen var tinglyst på hovedeiendommen med gnr 84 bnr 11 og medfulgte da denne eiendommen
( 84/191) ble fradelt fra 84/11.

Grunndata. 2008/887177-1/200. Tinglyust 31.10.2008. Registrering av grunn: Denne matrikkelenhet er opprettet fra Knr 1841 gnr 84 bnr 11.

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Fauske kommune opplyser at det ikke foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen. Megler gjør oppmerksom på at ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. I disse tilfellene henlegger/avviser kommunen henvendelser om saker som ikke er avsluttet. Dette innebærer imidlertid ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige. Kommunen vil fremdeles kunne forfølge og kreve ulovlig oppførte tiltak omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til dette.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

121 m²

P-ROM

77 m²

BTA

146 m²

Innhold

Hovedetsjen er med: Vindfang, gang, trapperom, stue og kjøkken
2 etasjen er med gang og 2 soverom
Kjeller har gang, bad, 1 innredet rom( soverom) 1 kjellerrom og bod

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Leivseth, ca 8 km sydøst for Fauske sentrum. Området er bebygget med frittliggende boliger og landbrukseiendommer. Barnehage, barne- / ungdomsskole, idrettsanlegg og butikk på Finneid, ca 4 km nordvest for Leivseth. Off. administrasjon, vg. skoler og øvrige fasiliteter på Fauske. Eiendommen har fin utsikt i sydvestlig retning over Saltdalsfjorden med gode lys og solforhold. Ligger i et lite trafikkert område, slik at det er lite trafikkstøy. Et landlig og roligt område med relativ kort vei til Fauske og Finneid

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved direkte avkjørsel til Leivsetveien. Følg veien helt til du komemr nesten nederst i bakken, sving deretter skarpt til venstre, følg veien et lite stykke frem, sving så til høyre og følg veien frem til avkjørselen til boligen som ligger på venstre side.
Fra avkjørsel på E6 er det ca 2 km til eiendommen. Se vedlagte veibeskrivelse i prospektet. Visningsskilt vil være satt ut ved annonserte visninger

Parkering

Parkering på gårdsplass

Oppvarming

Vedfyring. Nyere vedovn med underliggende stålplate i stue. Ellers elektrisk oppvarming. Salten Brann IKS hadde tilsyn den 30.03.2017 av skorstein og ildsteder, registrert avvik på skorstein som var innkledd, se vedlagte anmerkning. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 760 000,-

Ligningsverdi

kr 323 556,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Ny pris: H...
kr 760 000,00
Primærrom: 134 m²
Antall soverom: 3

Andel, 

no image

Sola/Forus...
kr 726 000,00
Primærrom: 44 m²
Antall soverom: 1

Andel, 

no image

Randaberg/...
kr 819 000,00
Primærrom: 49 m²
Antall soverom: 1

Andel, 

no image

Stor, rime...
kr 1 190 000,00
Primærrom: 110 m²
Antall soverom: 3

 

Adresse

Vika 30
FAUSKE 8211


Pris

Prisantydning:

kr 760 000,00

Ligningsverdi: kr 323 556,00

Verditakst: kr 760 000,00

KommunaleAvgifter: kr 6 093,00

Pågående budrunder

Frist: 12.04.2018 kl: 21:00
Aktivt bud: kr 650 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1952
Bruttoareal: 146 m²
Bruksareal: 121 m²
Primærrom: 77 m²
Antall rom: 3
Antall soverom : 2
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1613 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1841
Gårdsnr: 84
Bruksnr: 191
Fasiliteter

  • Peis
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 143 - 07001443 Publisert: 16.02.2018 TilDato: 14.05.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler