Stor eiendom med 2. stk eneboliger, fjøs/driftsbygning. Tomt på hele 1317 mål

Velkommen til en stor eiendom på totalt ca 1317 dekar, fordelt på 2 teiger, beliggende i Grønnåsen i Halsa, helt sør i Meløy kommune. På Eiendommen er det oppført 2 bolighus. Bolig som er oppført medio 1950, har bruksareal på ca 270 m². er over 2 etasjer, pluss kjeller og loft. Har blant annet 6 soverom, 3 kjøkken og 3 bad. Boligen er noe oppgradert og alminnelig vedlikeholdt. Bolig oppført i 1990 , er over 2 etasjer, pluss kjeller, og har et bruksareal på ca 163 m². Denne boligen består av 2 boenheter, og hver boenhet har: soverom, bad, kjøkken og stue. I tillegg boder. Boligen holder alminnelig god standard, byggeår tatt i betraktning. Ytterligere er det oppført en driftsbygning/fjøs, som i dag har 12 hestebåser og trestavsiloer for surfor er tilknyttet. En eldre garasje er oppført. Selve eiendommen har både fulldyrka jord, innmarksbeite, skog av høg og middels bonitet, myr og åpen grunnlendt fastmark. Tomten rundt bebygd areal er på ca 2100 m²(2 dekar). Eiendommen er beliggende i flotte naturskjønne områder, skjermet fra trafikk og med gode sol og lysforhold. Området er svært barnevennlig. Kjøp av eiendommen utløser konsesjon

Adresse

Grønnåsveien 145 og 147
HALSA 8178

BRA

432 m²

P-ROM

339 m²

BTA

475 m²

Innhold

Bolig 1 er oppført medio 1950 og er i 2 etasjer pluss kjeller og loft.
Kjeller er med soverom og bad samt bod
1 etasje er med ett soverom, stue, kjøkken og bad
2 etasje er med 3 soverom, kjøkken og bad
Loftsetasjen er med 2 soveom og kjøkken

Bolig 2 er oppført i 1990 og er over 2 etasjer, pluss kjeller. består av 2 boenheter
kjeller er med 3 boder
1 etasje er med soverom, stue, kjøkken og bad
2 etasje er med soverom, stue, kjøkken og bad

Parkering

På gårdsplass

Oppvarming

Bolig 1 fra 1950 har vedfyring og elekrisk oppvarming. Gulvvarme på bad.
Bolig 2 fra 1990 vedfyring i stuen og ellers elektrisk oppvarming. Gulvvarme på bad. Varmepumpe montert
Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
Det er registrert blanksot på skorstein iht. Salten brann av 16.02.2015. Tilstand nå er ukjent

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Grønnåsen ved bygdesenteret Halsa, som igjen ligger i søndre del av Meløy kommune. Selve eiendommen er beliggende i den østre enden av Grønnåsvannet. Eiendommen ligger i et innlandsområde som er i skrående terreng mot et fjellparti. Innmarken/dyrkamark og bebyggelsen er beliggende på nordvestre del av eiendommen som da har påstående eldre driftsbygning, og 2 stk boliger. Eiendommen forøvrig er nordøst omkranset av Fjellsenga, mot sørøst Holandsdalen og i sør mot Vassbotn og Sautuva. Grenser ellers mot Breiviklia og mot Frokosttuva(352.m.o.h), og Holandsbakken(303 m.o.h.).

Halsa sentrum ligger ca 6 km. unna og her finner du Barnehage og grunnskole med 1- 7 klassetrinn, kjøpsenter med mere. Ungdomsskolen ligger i Engavågen ca 20 km unna. Det er 55 km . til kommunesenteret Ørnes.

Adkomst

Adkomst via RV17, Kystriksveien. Adkomst til Grønnåsen området er på kommunal vei fra Halsmyra, som er tiolknyttet Fylkesveien mellom Halsa og Engavågen. Det vil være satt ut Notar visningsskilt ved annonserte visninger. Se vedlagte kart for veibeskrivelse

Prisantydning

kr 1 450 000,-

Kommunale avgifter

kr 2 737,-

Adresse

Grønnåsveien 145 og 147
HALSA 8178

Kommunale avgifter

kr 2 737,-

Beskrivelse

Velkommen til en stor eiendom på totalt ca 1317 dekar, fordelt på 2 teiger, beliggende i Grønnåsen i Halsa, helt sør i Meløy kommune. På Eiendommen er det oppført 2 bolighus. Bolig som er oppført medio 1950, har bruksareal på ca 270 m². er over 2 etasjer, pluss kjeller og loft. Har blant annet 6 soverom, 3 kjøkken og 3 bad. Boligen er noe oppgradert og alminnelig vedlikeholdt. Bolig oppført i 1990 , er over 2 etasjer, pluss kjeller, og har et bruksareal på ca 163 m². Denne boligen består av 2 boenheter, og hver boenhet har: soverom, bad, kjøkken og stue. I tillegg boder. Boligen holder alminnelig god standard, byggeår tatt i betraktning. Ytterligere er det oppført en driftsbygning/fjøs, som i dag har 12 hestebåser og trestavsiloer for surfor er tilknyttet. En eldre garasje er oppført. Selve eiendommen har både fulldyrka jord, innmarksbeite, skog av høg og middels bonitet, myr og åpen grunnlendt fastmark. Tomten rundt bebygd areal er på ca 2100 m²(2 dekar). Eiendommen er beliggende i flotte naturskjønne områder, skjermet fra trafikk og med gode sol og lysforhold. Området er svært barnevennlig. Kjøp av eiendommen utløser konsesjon

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 1 450 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 1 487 502,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.
Vi gjør oppmerksom på at Meløy kommune sitt gebyr for behandling av konsesjonssøknad, kommer i tillegg. Kontakt Meløy kommune for orientering om dette

Bygningsinformasjon

Bolig 1 er oppført i ca 1950. Frittliggende enebolig over 3 etasjer.
Støpt plate på grunn. Kjellervegger med betong, yttervegger med trekledning. Etasjeskillere av tre. Utvendig tak er med takstein.
Bolig 2 er oppført ca 1990. Enebolig over en etasje med kjeller/underetasje. Støpt såle på grunn. Kjellervegger med Leca, yttervegger med bordkledning.Etasjeskille av tre. utvendig tak er tekket med plater. Fjøsbygning er ikke oppmålt. Eldre del med tømmervegger i husdyrrom, stråforlåve over. Nyere del etablert i en etasje med innvendig platetak/-vegger, begge med underliggende gjødselkjeller. Utvendig trebordkledning, stålplater på saltak. har etablert ca 12 til 13 hestebåser, trestavsiloer for surfor tilknyttet. Garasje er ikke beskrevet, har enkel bruksverdi. For spesifikasjoner, se vedlagte takstopplysninger.

Tomten

Eiendommen har to parseller, hvorav den ene parsellen(ukjent størrelse) ligger i den østre enden av Grønnåsvannet( Vassbotnet), og grenser til vannet. Den andre parsellen strekker seg fra Grønnåsen og opp mot Holandsdalen. Arealet totalt er på ca 1 317 000 m². ( 1317 dekar). Det gjøres spesielt oppmerksomt på at arealet som er oppgitt, er ca areal og hentet fra matrikkelopplysninger og gårdskart. Det gjøres videre oppmerksom på at eventuelt senere fremkommet arealavvik, ikke vil utløse noen prisreduksjon. Eiendommens totale arealer består av jordbruksland, beite, lauv/-nåleskog, myrland og uproduktiv utmask, inkl. tildels ufremkommelig og uproduktivt nordvendt fjell landskap. Selve gressarealene er høstet frem til dags dato. Disse er beliggende i endeområdet av offentlig vei med rimelig kort jordvei til eldre driftsbygning. Åkrene er sør/sørvestvendt hellende til dels i betydelig skrående terreng.
Følgende fordeling, som er oppgitt i dekar:
Fulldyrjka jord: 43,2. Overfaltedykra jord 1,5. Innmarksbeite: 43,5. Skog av høg bonitet: 16,6. Skog av middels bonitet: 312,6. Skog av lav bonitet: 32,4. Uproduktiv skog: 556.5. Myr: 20,1. Åpen jorddekt fastmark: 35,6. Åpen grunnlendt fastmark: 252,9. Bebygd: 2,1. Alle opplysninger er hentet fra Gårdskart.no. Oversikten vedlegges salgspresentasjon.

Regulering

I følge de overordnede planene er arealbruken for eiendommen fastsatt til: LNFR sone1 område med hensynssone nedslagsfelt drikkevann.
Kommunekart angir at eiendommen har LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Kommuneplanens arealdel 2013-2025 er gjeldende. Se vedlagte plan og kart m/tegnforklaring.

Komm. tilknytning

For begge boliger gjelder at det er privat vannforsyning.Det er ikke gitt opplysninger om vannkvalitet/brønn etc.
Privat septik for begge boliger, som tømmes av Meløy kommune. Tilstand septiktanker er ukjent.
Megler har ikke mottatt dokumentasjoner knyttet til om vann og septikanlegg tilfredsstiller gjeldende forskrifter, kjøper gjøres oppmerksom på dette

Servitutter

Servitutter i grunn:
900008 04/05/1844 UTSKIFTING
900036 08/05/1866 UTSKIFTING
900034 15/10/1868 UTSKIFTING
900322 05/03/1880 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak
900224 12/06/1914 ERKLÆRING/AVTALE Grensegangssak
901812 04/03/1944 UTSKIFTING
301614 24/09/1951 BESTEMMELSE OM VEG. RETTIGHETSHAVER: KNR:1837 GNR:29 BNR:6 Med flere bestemmelser
Utdrag fra skylldeling og bestememlser av 24.09.1951:
Hovedbruket forbeholder seg rett til sandtak på østre side av Grønåasvatnet. Parsellen har rett til Grønåsvatnet etter skyld. Parsellen har gjerdeplikt etter loven. Gjensidig veirett ydes og forbeholdes. Utdrag slutt. For andre spesifikasjoner, se vedlagte skylddeling, som vedlegges salgspresentasjon i sin helhet. Hele skylddelingen vedlegges

56194 25/01/2010 JORDSKIFTE. Grensegangsak 1800-1007-0037 Grønås. GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Når det gjelder jordskiftesak, gjelder dette hovedforhandling i tvist om eiendomsrett til sandtak og grensegang for Gnr 29 bnr 2 mot gnr 29 og bnr 6, samt gnr 30 bnr 1
Utdrag fra dommen: gnr 29 bnr 2 har ikke eiendomsrett til sandtak ved grønåsvatnet. Gnr 29 bnr 2 har en eksklusv rett til å ta sand innenfor det avgrensede sandtaket. grensa mellom bnr 2 og bnr 6, går på det omtvistede strekket fra påvist kum ved gårdsvegen i sørvestlig retning til påvist utløp av grøft i grensa mot bnr 1.
Grensa mellom gnr 29 bnr 2 og gnr 30 bnr 1 mellom Rognbrysthaugen og Petterhaugen, går fra stolpe fra merkesten på Rognbrysthaugen i rett linje til punkt 1 m nord for nordre portstolpe ved Vakkerjorda og derfra i ben linje til merkesten på Petterhaugen. Utdrag slutt. Hele jordskiftedommen, vedlegges salgspresentasjonGRUNNDATA
901135 OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN. OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK. EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930
301614 24/09/1951 REGISTRERING AV GRUNN. UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1837 GNR:29 BNR 6
858469 20/10/2011 REGISTRERING AV GRUNN. UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1837 GNR:29 BNR:23
596993 01/07/2015 SAMMENSLÅING. DENNE MATRIKKELENHET SAMMENSLÅTT MED: KNR:1837 GNR:29 BNR:23

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Følgende opplysninger er registrert i 2017: Det er registrert 2- to boliger på eiendommen. Eiendommen/boligene kan leies ut i sin helhet til boligformål. Det er opplyst fra hjemmelshaver at hele boligen fra 1990, er leid ut. I tillegg har den eldre boligen 6 utleierom/enheter, megler har ikke kjennskap til om disse pr i dag er leid ut. Ansvarlig megler tar forbehold om at alle de utleide arealer oppfyller lovens krav til bolig og utleieformål. Det er ikke fremlagt leiekontrakter og megler kjenner derfor ikke til hvilke leieinntekter som er på eiendommene. Selger opplyser at boligen fra 1990 er leid ut og at totale leienntekter er kr 8.000.-, pr.mnd. Inkl. strøm. Det gjøres oppmerksom på at eventuelle leiekontrakter medfølger handelen, og kjøper tar derfor over eiendommen med rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt selger.

Nye opplysninger mars 2018. Hjemmelshaver opplyser nå leietaker på boligen har sagt opp sin leiekontrakt, og at denne utgår 30.04.18

Ferdigattest

Ferdigattest på nyeste bolig (1990) og er datert 08.06.1990
For den eldre boligen foreligger det hverken tegninger eller ferdigattest og megler gjør oppmerksom på at ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd. Angjeldende bolig er oppført ca 1950

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

432 m²

P-ROM

339 m²

BTA

475 m²

Innhold

Bolig 1 er oppført medio 1950 og er i 2 etasjer pluss kjeller og loft.
Kjeller er med soverom og bad samt bod
1 etasje er med ett soverom, stue, kjøkken og bad
2 etasje er med 3 soverom, kjøkken og bad
Loftsetasjen er med 2 soveom og kjøkken

Bolig 2 er oppført i 1990 og er over 2 etasjer, pluss kjeller. består av 2 boenheter
kjeller er med 3 boder
1 etasje er med soverom, stue, kjøkken og bad
2 etasje er med soverom, stue, kjøkken og bad

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Grønnåsen ved bygdesenteret Halsa, som igjen ligger i søndre del av Meløy kommune. Selve eiendommen er beliggende i den østre enden av Grønnåsvannet. Eiendommen ligger i et innlandsområde som er i skrående terreng mot et fjellparti. Innmarken/dyrkamark og bebyggelsen er beliggende på nordvestre del av eiendommen som da har påstående eldre driftsbygning, og 2 stk boliger. Eiendommen forøvrig er nordøst omkranset av Fjellsenga, mot sørøst Holandsdalen og i sør mot Vassbotn og Sautuva. Grenser ellers mot Breiviklia og mot Frokosttuva(352.m.o.h), og Holandsbakken(303 m.o.h.).

Halsa sentrum ligger ca 6 km. unna og her finner du Barnehage og grunnskole med 1- 7 klassetrinn, kjøpsenter med mere. Ungdomsskolen ligger i Engavågen ca 20 km unna. Det er 55 km . til kommunesenteret Ørnes.

Adkomst

Adkomst via RV17, Kystriksveien. Adkomst til Grønnåsen området er på kommunal vei fra Halsmyra, som er tiolknyttet Fylkesveien mellom Halsa og Engavågen. Det vil være satt ut Notar visningsskilt ved annonserte visninger. Se vedlagte kart for veibeskrivelse

Parkering

På gårdsplass

Oppvarming

Bolig 1 fra 1950 har vedfyring og elekrisk oppvarming. Gulvvarme på bad.
Bolig 2 fra 1990 vedfyring i stuen og ellers elektrisk oppvarming. Gulvvarme på bad. Varmepumpe montert
Det gjøres oppmerksom på at enkelte beboelsesrom kan mangle oppvarmingskilde, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning.
Det er registrert blanksot på skorstein iht. Salten brann av 16.02.2015. Tilstand nå er ukjent

Prisantydning

kr 1 450 000,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Eiendomsmegler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Selveier, 

no image

Kom på vis...
kr 1 490 000,00
Primærrom: 156 m²
Antall soverom: 4

Selveier, 

no image

Meget rime...
kr 1 250 000,00
Primærrom: 50 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Moderne og...
kr 1 680 000,00
Primærrom: 56 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Rimelig, s...
kr 1 680 000,00
Primærrom: 57 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Grønnåsveien 145 og 147
HALSA 8178


Pris

Prisantydning:

kr 1 450 000,00

Verditakst: kr 1 585 000,00

KommunaleAvgifter: kr 2 737,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : smaabruk
Byggeår : 1950
Bruttoareal: 475 m²
Bruksareal: 432 m²
Primærrom: 339 m²
Antall rom: 11
Antall soverom : 9
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1317096 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1837
Gårdsnr: 29
Bruksnr: 2
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Garasje
  • Utsikt
  • Hage
  • Fiskemuligheter
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 7 - 07001416 Publisert: 11.01.2018 TilDato: 29.05.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler