Rimelig enebolig på Storeide( Mørsvikbotn). Eiet tomt på 1169 m².

Velkommen til Storeide i Sørfold kommune. Eiendommen ligger ca 60 km. nord for kommunenteret Straumen. Boligen er oppført i 1986 over en etasje med innredet underetasje. Boligen har 4 soverom, 3 i underetasjen og 1 i hovedetasjen. Bad i begge etasjer.
Stor eiendomstomt på 1169 m². som er delvis opparbeidet med hage og plen, forøvrig naturtomt. Fra boligen har du flott utsikt i vestlig retning over Mørsvikfjorden. Privat vann fra egen borret brønn m/pumpeanlegg. Privat avløpsanlegg med slamavskiller. Boligen betraktes som et oppussingsobjekt. Området har spredt bebyggelse med frittliggende boliger, landbruk og fritidseiendommer. Butikk i Mørsvikbotn, ca 5 km unna. Barnehage Barne og ungdomsskole i Leirfjorden( Nordsia oppvekstsenter). Offentlig administrasjon med mere, er i Straumen. Ligger i et landlig område og tilbaketrukket fra traffikert vei som gir lite trafikkstøy. Noe avstand til sentrale områder og man vil være avhengig av bil eller buss.

Adresse

Storeide
MØRSVIKBOTN 8266

BRA

132 m²

P-ROM

127 m²

BTA

150 m²

Innhold

Boligen er oppført i 1986 og er i 1 etasje med innredet underetasje.

Underetasjen er med: Vindfang, entre, 3 soverom, bad og vaskerom samt en bod
Hovedetasjen er med: Stue, kjøkken, 1 soverom, bad og åpent trapperom. I tillegg er det en overbygget balkong på ca 19 m².

Parkering

På gårdplassen

Oppvarming

Vedovn med underliggende kobberplate i entre i underetasje, opplyses å være defekt. Varmekabler i gulv i entre og på bad i underetasje, opplyses å være defekte. For øvrig elektrisk oppvarming med panelovner. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Storeide i Sørfold kommune, ca. 60 km. nord for kommunesenteret Straumen. Ca. 10 km. til skole i Leirfjorden. Ca. 5 km. til butikk i Mørsvikboten. Off. administrasjon, øvrige skoler og fasiliteter på Straumen. Daglig buss fra E - 6 til Straumen, Fauske og Bodø. Eiendommen har fin utsikt i vestlig og nordlig retning over Mørsvikfjorden med gode lys og solforhold. Ligger tilbaketrukket fra traffikert vei, slik at det er begrenset trafikkstøy. Et landlig område, litt langt fra mere sentrale områder, daglig avhengig av bil eller buss.

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved avkjørsel i Sildhopen, nordre side av Kobbskartunellen, ved skilting, eiendommen ligger da ca. 2 km. etter avkjørsel. Adkomst fra off. vei med ca. 100 m. felles grus oppkjørsel fram til grus innkjørsel og parkeringsplass. Det vil bli utplasert Notar visningsskilt ved annonserte visninger.

Prisantydning

kr 590 000,-

Ligningsverdi

kr 440 779,-

Kommunale avgifter

kr 1 757,-

Adresse

Storeide
MØRSVIKBOTN 8266

Kommunale avgifter

kr 1 757,-

Beskrivelse

Velkommen til Storeide i Sørfold kommune. Eiendommen ligger ca 60 km. nord for kommunenteret Straumen. Boligen er oppført i 1986 over en etasje med innredet underetasje. Boligen har 4 soverom, 3 i underetasjen og 1 i hovedetasjen. Bad i begge etasjer.
Stor eiendomstomt på 1169 m². som er delvis opparbeidet med hage og plen, forøvrig naturtomt. Fra boligen har du flott utsikt i vestlig retning over Mørsvikfjorden. Privat vann fra egen borret brønn m/pumpeanlegg. Privat avløpsanlegg med slamavskiller. Boligen betraktes som et oppussingsobjekt. Området har spredt bebyggelse med frittliggende boliger, landbruk og fritidseiendommer. Butikk i Mørsvikbotn, ca 5 km unna. Barnehage Barne og ungdomsskole i Leirfjorden( Nordsia oppvekstsenter). Offentlig administrasjon med mere, er i Straumen. Ligger i et landlig område og tilbaketrukket fra traffikert vei som gir lite trafikkstøy. Noe avstand til sentrale områder og man vil være avhengig av bil eller buss.

Omkostninger for kjøper

Prisantydning kr 590 000,-
I tillegg kommer følgende gebyrer:
1) 2,5% dokumentavgift til staten.
2) Tinglysingsgebyr skjøte kr. 525,-
3) Tinglysings- og attestgebyr kr. 727,-

Total kjøpesum inkl. gebyrer: Kr. 606 002,-

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- Ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Bygningsinformasjon

Er et Moelven seksjonshus iflg. møtebok bygningsrådet av 8. november 1984. Støpt sålefundament på fast grunn. Støpt plate på oppfylte masser og grunnmur av Leca murblokker, utvendig med grunnmursplast og puss over terreng, iinnvendig utlektet og kledd. Drenering opplyses at den delvis må oppgraves og utskiftet, da det kommer vann inn i bakkant av underetasjen. Yttervegger av isolert bindingsverk med utvendig trekledning og innvendig kledd med plater. Etasjeskille av isolert trebjelkelag. Saltak. Takstoler med sponplate tro og tekket med takshingel.

Tomten

Tomten er skrående i nordvestlig retning, har opparbeidet hage med plen og endel beplantning, tildels tilgrodd, for øvrig naturtomt.
Tre tram foran inngangsparti. Veggmonterte utelys.

Regulering

Eiendommen ligger inn under planbestemmelser: Kommuneplanens arealdel sjø og land2009 - 2021. Vedtat 30.09.2010
Området er et LNF- B, område, boliger tillatt. Har betegnelsen B4.
Utdrag: § 3.2 LNF-B, områder hvor stedbunden næring samt spredt boligbygging er tillatt a) Spredt boligbebyggelse tillates såfremt antall er avklart i kommuneplanens arealdel, se tabell. Eksakt lokalisering må avklares med aktuelle særlovsmyndigheter. b) Stedbunden næringsvirksomhet er tillatt. c) Etablering av tilleggsnæring i forbindelse med stedbunden næring, som har arealmessige konsekvenser kan ikke skje før det foreligger godkjent reguleringsplan Tilleggsnæringen må ikke føre til deling av landbrukseiendommen. d) Før det gis byggetillatelse må nødvendig infrastruktur som atkomst, parkering, strøm og evt. avkjørseltillatelse være avklart samt vann, avløp og renovasjon være vurdert og løsninger beskrevet. Utdrag slutt. Kontakt megler for å få tilsendt komplette planbestemmelser

Komm. tilknytning

Vei fra offentlig vei opp til avkjørsel inn til boligen antas å være privat. Ikke fremlagt dokumentasjon på veirett. Vann fra egen boret brønn med pumpeanlegg. Privat avløpsanlegg med slamavskiller. Det foreligger ingen opplysninger om tilstand på vann eller septikanlegg og megler tar forbehold om tilstand på dette. Pumpeanlegg er ikek funksjonstestet

Servitutter

Grunndata 1985/7150-1/74. Registrering av grunn 09.10.1985
Denne matrikkelenhet opprettet fra: KNR:1845 GNR:88 BNR: 11

Overtakelse

Det gjøres oppmerksom på at dette er et tvangssalg. Ved tvangssalg vil det ta lengre tid enn ved et ordinært salg å få overtatt eiendommen. Se vedlegg med informasjon om tvangssalg ved medhjelper.

Adgang til utleie

Det er kun registrert en boenhet på eiendommen. Eiendommen/boligen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Ferdigattest

Ferdigattest datert 02.06.87. Megler gjør for ordens skyld oppmerksom på at ferdigattest utstedes ikke i ettertid for tiltak det er søkt om før 1.januar 1998, jfr. Plan- og bygningslovens § 21-10, femte ledd.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med omkostninger innbetales til klientkonto megling, iht. rettskraftig stadfestkjenennelse. Medhjelper kan fastsette dato for innbetaling av kjøpesum med omkostninger, etter at det foreligger rettskraftig stadfestkjennelse.
Kontakt medhjelper for informasjon.

Sentrale lover

Forhold til avhendingsloven mot tvangsfullbyrdelsesloven: Bestemmelsene i lov om avhending av fast eigedom gjelder ikke når en eiendom er tvangssolgt. Det er tvangsfullbyrdelseslovens regler som gjelder. Ved befaring av eiendommen oppfordres du til å gå nøye gjennom eiendommen. Synes eiendommen å ha en del mangler, kan det være fornuftig å få avholdt en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard. En eventuell slik gjennomgang må avtales med medhjelper, og dekkes for egen regning av rekvirent( den som ønsker tilstandsrapporten utarbeidet).

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Tvangsfullbyrdelsesloven bestemmer imidlertid at kjøper kan kreve prisavslag i følgende tilfeller: eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som man måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kan kreve prisavslag av ovenstående grunner. Kjøper må, dersom enighet ikke oppnås om prisavslag, eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som det kreves prisavslag for. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Dersom Namsretten finner at kravet fra kjøperen er åpenbart grunnløst, kan Namsretten avvise krav om tilbakeholdelse og likevel betale summen. Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.


Budregler for tvangssalg:
Det første budet skal inngis skriftlig på Notar sitt budskjema, påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver fremlegge gyldig legitimasjon. Senere bud kan inngis per e-post, sms eller fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte overfor budgiver at bud er mottatt. Et bud må ha en bindingstid på minimum 6 uker for å kunne komme i betraktning. Budskjema med tilhørende informasjonsskriv "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" må leses nøye før det legges inn bud.

Boligselgerforsikring

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring da dette er et tvangssalg, jfr tvangsfullbyrdelseslovens regler.

Boligkjøperforsikring

Det er ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring da dette er et tvangssalg.

BRA

132 m²

P-ROM

127 m²

BTA

150 m²

Innhold

Boligen er oppført i 1986 og er i 1 etasje med innredet underetasje.

Underetasjen er med: Vindfang, entre, 3 soverom, bad og vaskerom samt en bod
Hovedetasjen er med: Stue, kjøkken, 1 soverom, bad og åpent trapperom. I tillegg er det en overbygget balkong på ca 19 m².

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Storeide i Sørfold kommune, ca. 60 km. nord for kommunesenteret Straumen. Ca. 10 km. til skole i Leirfjorden. Ca. 5 km. til butikk i Mørsvikboten. Off. administrasjon, øvrige skoler og fasiliteter på Straumen. Daglig buss fra E - 6 til Straumen, Fauske og Bodø. Eiendommen har fin utsikt i vestlig og nordlig retning over Mørsvikfjorden med gode lys og solforhold. Ligger tilbaketrukket fra traffikert vei, slik at det er begrenset trafikkstøy. Et landlig område, litt langt fra mere sentrale områder, daglig avhengig av bil eller buss.

Adkomst

Adkomst fra E - 6 ved avkjørsel i Sildhopen, nordre side av Kobbskartunellen, ved skilting, eiendommen ligger da ca. 2 km. etter avkjørsel. Adkomst fra off. vei med ca. 100 m. felles grus oppkjørsel fram til grus innkjørsel og parkeringsplass. Det vil bli utplasert Notar visningsskilt ved annonserte visninger.

Parkering

På gårdplassen

Oppvarming

Vedovn med underliggende kobberplate i entre i underetasje, opplyses å være defekt. Varmekabler i gulv i entre og på bad i underetasje, opplyses å være defekte. For øvrig elektrisk oppvarming med panelovner. Dersom det er beboelsesrom i boligen som ikke har fastmonterte varmekilder (ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner), uansett festemåte, så følger dette heller ikke med. Dette avviker fra bransjenormen.

Prisantydning

kr 590 000,-

Ligningsverdi

kr 440 779,-
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen

Daglig leder/ Megler MNEF


E-post:
Mobil: 962 04 500

Flere fra samme megler

Notar Fauske

Storgata 58
Postboks 40, 8201
FAUSKE
www.notar.no
Sentralbord: 75 64 40 70
E-post:
Fax: 75 64 40 71

Lignende eiendommer

Andel, 

no image

Sola/Forus...
kr 726 000,00
Primærrom: 44 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

VÅGBØ - Id...
kr 750 000,00
Primærrom: 109 m²
Antall soverom: 4

Andel, 

no image

Randaberg/...
kr 819 000,00
Primærrom: 49 m²
Antall soverom: 1

Selveier, 

no image

Meget rime...
kr 1 250 000,00
Primærrom: 50 m²
Antall soverom: 1

 

Adresse

Storeide
MØRSVIKBOTN 8266


Pris

Prisantydning:

kr 590 000,00

Ligningsverdi: kr 440 779,00

Verditakst: kr 600 000,00

KommunaleAvgifter: kr 1 757,00

Pågående budrunder

Frist: 06.01.2018 kl: 16:00
Aktivt bud: kr 150 000,00


Finansiering

Lånekalkulator
Finansiering


Budgiving

Gi bud


Bestill prospekt

E-post

Få tilsendt prospektet på din e-post:

Mobil

Få tilsendt prospektet på din mobil:


Registrer deg som interessent


Nøkkelinformasjon

Annonsetype : bolig salg

Eiendomstype : enebolig
Byggeår : 1986
Bruttoareal: 150 m²
Bruksareal: 132 m²
Primærrom: 127 m²
Antall rom: 5
Antall soverom : 4
Eierform : selveier
Tomteierform : eiet
Tomteareal : 1169 m²


Matrikkelinfo
Kommunenr : 1845
Gårdsnr: 88
Bruksnr: 15
Fasiliteter

  • Balkong/terrasse
  • Barnevennlig
  • Rolig område
  • Utsikt
  • Hage
  • Turterreng

Om annonsen
Tindenrt: 46 - 07001329 Publisert: 05.12.2017 TilDato: 03.05.2018
Megler

Asbjørn Ingebrigtsen Navn :
962 04 500 Telefon :
75 64 40 71 Fax :
E-post :

 

Send e-post
Flere fra samme megler